Modals : Obligation and Necessity in Present

PRESENT

MUST / HAVE TO = HAVE GOT TO / NEED TO

MUST

Türkçe’de “yapmalısın” anlamına gelen ve güçlü bir öğüt ya da emir verirken zorunluluğu yada gerekliliği ifade etmek için kullanılan bir kiptir. “must” la zorunluluğa söyleyen kişinin kendisi karar verir. Dışarıdan bir zorlama veya dayatma yoktur.

· I really must give up smoking completely. (sigarayı tamamen bırakmalıyım. Bu benim için gerekli) (Bu cümlede sigarayı bırakmamın gerekliliğine ben kendim karar veriyorum).

Konuşan kişi kendi otoritesini kullanırken “must” kullanılır.

· Doctor to patient: You must stop smoking. Your lungs are getting worse.
· Mother to son: you must make your bed when you get up.

“Must” sadece “present” ya da “future” zorunluluğu ifade etmek için kullanılır. “past” şekli yoktur. Ancak, past yapı için “had to” kullanılır.

· I must help my wife to get dinner ready now. (present)
· I must help my wife to get dinner tomorrow. (future)
· I had to help my wife to get dinner ready yesterday. (past)

“Mustn’t” yasaklama ve çok güçlü bir öğüdü de ifade eder.

· You mustn’t cross the road when the light is red.
· One mustn’t speak loudly in the hospital.
· You must’t treat him so strictly. He will get depressed.
· You mustn’t work so hard. You will make yourself ill.

“Must” soru cümlelerinde eleştiri yada tepki ifade etmek için de kullanılabilir.

· Must you wear old jeans all the time?
· Must you slam the door whenever you come in?

HAVE TO

Türkçe’de “yapmak zorundasın / yapman gerek” anlamına gelen bir kiptir. “must” ile oluşturulan yapıda ifade edilen zorunluluk kişinin kendi zorunluluğu / gerekliliği olarak ifade edilirken, “have to” ile ifade edilen zorunluluk, bir yasadan, bir kuraldan, yada bir otoriteden; yanı dışarıdan gelen bir zorunluluktur.

· Women in Israel have to do their military service. (İsrail’deki kadınlar askerlik görevini yapmak zorundadır.) (Bu cümlede zorunluluk, otoriteden gelmektedir.)

· All the drivers have to observe traffic regulation
· You have to fasten your seatbelt before driving off in your car.
· You have to get a visa if you want to enter the USA from Turkey.
· Students have to take their seats fiften minutes before the examination starts.

Konuşan kişi kendisinden istenileni ifade ederken de “have to” kullanılır.

· I have to stop smoking. The docto says my lung are getting worse.
· We have to make our beds in the dorm when we get up.

“Have to” güçlü bir şekilde vurgulanan tavsiye içeren cümle yapılarında “must” gibi kullanılabilir.

· You have to consult your lawyer in order to prepare necessary documents for the court.
· Car tires have to be made from durable materials.

“Must” sadece şimdiki zaman (Present) ile ifade edilirken, “have to” geçmiş zaman (Past) yapısı içinde ede kullanılabilir.

· Sam must work hard to buy a new car this year.
· Sam had to work hard to but a new car last year.

“Must” ve “have to” yu karşılaştırdığımızda, günlük dil yapısı içinde zorunluluğun içerden mi yoksa dışarıdan mı geldiğini tek tek cümlelerle yapamayız, ancak konuşmanın akıcılığı içinde netlik kazanır ve anlarız.

· I must go to work early tomorrow, because I will interview an important client.
  (Önemli bir müşteriyle benim yararımadır.)
· I have to go to work early tomorrow, because I will collect all the reports before the the boss comes.   (Patron gelmeden önce raporları hazılamak zorunda oluşum patronoun otoritesinden dolayıdır.)

HAVE GOT TO

“have got to” yapısı, zorunluluk ifade etmek için kullanılan “have to” kipi ile ayni anlama gelmektedir. Ancak “have to” hem tekrarlanan/ genel zorunluluk hem de bir kereye özgü zorunlulukta kullanılabilmesine karşın, "have got to" sadece bir kereye özgü zorunlulukta kullanılabilir. Genellikle konuşma dilinde kullanılır.

· Singers have to rehearse for weeks before any concert. (genel zorunluluk)
· I usually have to speak English in my job. (genel zorunluluk)
· I have got to go home now. (bir kereye özgü zorunluluk).

Sıklık ifade eden zarflar (frequency adverb =often, usually, always... vs) ile “have to” nun kullanılması gerekir.

· I never have to get up early on Saturdays.
· We usually make a quiz on Mondays.

Ayrıca, “future obligation” yani gelecekteki zorunluluktan söz ederken hem “have (got) to” hem de “will have to” kullanılabilir.

· We have to / have got to/ will have to get up early tomorrow. we're leaving for Antalya for our          holiday.
· This is a lovely party, but I have to / have got to / will have to go home beacuse of the baby-sitter.
· I can’t come to work tomorrow morning because I have to / have got to / will have to see the dentist   at ten o’clock.

NEED TO

“Need to” modal niteliğinde kullanılan ve “yapmam gerek” anlamına gelen bir fiildir. bu nedenle de 3. tekil şahıslar ile (he / she / it) kullanılırken fiil -s alır.

· We need to have a visa to go abroad.
· I need to have a haircut. It is very long.
· The blind man needs somebody to help him to cross the street.
· The work I do needs time and patient.

“Need”, olumsuz ve soruda “modal auxiliary” konumunda kullanılabilmesine rağmen, olumlu yapıda kullanılması yaygın değildir. ancak, “need” modal auxiliary konumunda, yazı dilinde, bazen negatif (olumsuz) yapılarda ya da şüphe veya negatif fikir ifade eden cümlelerde kullanılabilir. bu konumda kullanıldığı zamanda 3. tekil şahıs öznelerde fiil "-s" takısı almaz.

· She wonders if she need take sleeping bag for the trip.
· My shoes need repairing / to be repaired
· We don't think we need go anywhere tomorrow.

“Need” modal olarak soru cümlelerindde bir “modal” gibi cümlenin başında ve olumsuz cümlelerde “needn’t” şeklinde kullanılabilir.

· Need he work so late?
· He needn’t to study so hard, need he?

BE TO

Bu yapı genellikle gelecekte yapılması belli bir program çerçevesinde planlanmış eylemler için kullanılır. Bu durumda kullandığımız ifadelerde daha çok bir beklenti vardır.

· The Prime minister is to be here before the ambassadors arrive.
  (Başbakan büyükelçiler varmadan önce burada olacak / olması bekleniyor.)
· Students are to gether on the front playground to sing the National Anthem.

“Be to” yapısı aynı zamanda bir otoriteden, şahıstan yani dıştan gelen bir zorunlulukta da kullanılır.

· You are to start work at 8 o'clock punctually, understand?
· All the passangers are to put on their safety belts until the second warning.
· You are to do your homework before you go out with your friends.
· You are to wait outside the manager’s office until he is ready to see you.


“Must” ayni şekilde zorunluluk ifade etmek için kullanılır. Ancak bu kip kullanıldığı zaman zorunluluk ifade eden kişiden gelmektedir.

· Tom must start this semester in June.
(Tom bu döneme haziranda başlamak zorunda) Zorunlu olan Tom’un kendisi. Yapamazsa kendisi zararlı
· Tom is to start this semester in June.
(Tom bu döneme haziranda başlamak zorunda) Tom’u zorlayan okul.

BE SUPPOSED TO

Bu yapı yasalar, kurallar ya da olması beklenen durumlar karşısında ne yapılması gerektiğini ifade etmek için kullanılır "be supposed to", "should" a göre daha güçlü bir anlam ifade etmesine rağmen yapı olarak benzer özellikler taşır.

· You are supposed to stand up whenever your commander comes in.
· You are supposed to be on time for class. If you're late, teacher gets angry.

Ayrıca “be supposed to” da gereklilik dış bir etkenden kaynaklanırken, “should” da gerekliliğe kişinin kendisi de karar verebilir.

· I am supposed to be home before it gets dark. My sister is alone and gets afraid if I’m late.
· I should be home before it gets dark. I feel afraid when it is dark as our neighborhood is not safe at these hours.

“Be not supposed to” genellikle yasaklamaları ifade etmek için kullanılır.

· Those who are under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks and cigarettes.
· You know you aren't supposed to eat in the classroom


“Should” ayni şekilde gerklilik ifade etmek için kullanılır. Ancak bu kip kullanıldığı zaman gereklilik ifade eden kişiden gelmektedir.

· I should see the dentist tomorrow.
(Yarın diş doktorunu görmem gerekli.) Bu işi benim yapmama kendim için gerekli.

· I am supposed to see the dentist.
(Yarın diş doktorunu görmem bekeleniyor / gerekli.) Beklenti başka bir tarafından verilen bir
görev, benim sorunum yok.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski