Koşul Cümlelerinde Kullanılan Diğer Bağlaçlar

OTHER CONDITONALS
(Koşul Cümlelerinde Kullanılan Diğer Bağlaçlar)Unless: ...mezse; ...medikçe, ...madıkça
“Unless” ile başlayan Koşul Cümlecikleri daima olumlu şekilde kurulur, fakat olumsuz bir anlam taşır: bu yüzden “if …… not” anlamında kullanılabilir, ancak daha çok tehdit ve uyarı içerir. Koşul cümlelerin ikinci şekliyle kullanımı nadirdir.

· You won’t have your sweets unless you finish your dry bean soup.
  (Kuru fasulye çorbanızı bitirmedikçe tatlılarınızı alamayacaksınız.)
· Unless you get out of the room, I will send for the police.
  (Odadan çıkmazsan polisi çağıracağım.)
· Unless you came here, you would not see your father.
· Unless you had told me the truth, I should not have gone

Ana cümlede söylenmiş olan bir şeye karşılık olarak bir başkalık oluşturmak için “unless” kullanılır. Present ve Past Unreal koşul cümleciklerinde “unless “kullanımı present real cümleciklerde olduğu kadar yaygın değildir.

· The metro will be running normally unless there is a strike. / if there isn't a strike ……
· I'll call the police unless you leave me alone! / if you don't leave me alone …….
· Government cannot operate effectively unless it is free from such interference. / if it is not free from such interference ………

Ancak, sözünü ettiğimiz durumun ana nedenini oluşturacak olan bir olumsuzluğa gönderim yaptığımız tümcelerde “unless” kullanılmaz.

Joshua's wife will be very upset if he doesn't come back tomorrow.
(.......unless he comes back tomorrow)


In case / Just in case: diye; mesin diye
Her ne kadar sözlük anlamı “if” ise de, “in case / just in case” bir önlem, bir amaç gösteren Yan Cümleciklerde  kullandır.

A- “if” ile “in case” arasındaki ayırımı belirtmek için iki örnek cümle alalım:

· I will take some food if I get hungry during the journey
  (Seyahat esnasında acıkırsam biraz yiyecek alacağım.)

· l will take some food in case I get hungry during the journey
  (Seyahat esnasında acıkırım diye biraz yiyecek alacağım.)

Yukarıdaki birinci cümle bir Koşul Cümlesidir: yani konuşan kişi acıkırsa biraz yiyecek alacak; aksi durumda alınmayacaktır. İkinci cümlede ise yiyeceğin alınması konuşan kişinin acıkıp acıkmasına bağlı değildir; yani acıksa da acıkmasa da önlem olarak bir amaç için alınacaktır.

· I want to leave now just in case the bus comes early.
  (Otobüs erken gelir diye şimdi ayrılmak istiyorum.)

· I shall buy a gun in case someone attacks me.
  (Bana birisi saldırır diye bir silah satın alacağım.)

· We shall play the record softly in case the neighbours complain.
  (Komşular şikayet eder diye plağı kısık sesle çalacağız.)

· I will send these to you in case you are interested.
  (İlgilenirsin diye bunları size göndereceğim.)

In case of+ a noun: …..dığında; ...ise ……. durumunda
· In case fire breaking out, we will let them know. 
  (Yangın çıkma durumunda, onlara haber vereceğiz.)

· In case of Tom's father death, Tom will go to London to take over the firm.
· In case of my not coming there, my brother will help you.

Provided (that) / Providing (that): ....ise
· You can go out provided (that) you promise to come back before midnight.
  (Gece yarısından önce geri geleceğine söz verirsen, dışarı çıkabilirsin)

· I will lend you some money provided that you pay me next week.
  (Önümüzdeki hafta bana ödeme yaparsanız, size borç vereceğim.)
· Provided that the debtors offer security for the loan, everything will be in order.
  (Borçluların kredi için teminat vermesi şartıyla, her şey yolunda olacaktır.)
· Providing that you leave now, you'll reach the station before the airport shuttle leaves.
  (Şimdi ayrılmanız şartıyla, havalimanı servisi kalkmadan önce istasyona ulaşacaksınız.)

Supposing (that): varsayalım.
Daha çok Type 2 ve Type 3 cümlelerinde kullanılır, varsayım belirtir.

· What would you do supposing (that) you couldn't speak English fluently?
  (İngilizce konuşamadığını varsayalım, ne yapardın?)

· Supposing it snows, what shall we do?
· Supposing (that) your girlfriend didn't come, what would you do?'
· Suppose that there were no doctors, dentists or any medical facility, what would the Earth look like?
· Supposing that you were asked to play at the King's coronation, would you go?

On condition (that): ...koşuluyla
· I shall go on condition (that) you come with me.
  (Ben, senin benimle gelmen koşuluyla giderim.)

· I will give the poor man some money, on condition (that) he buys food with it.
· On condition that your parents keep within the contract, only 3% interest will be charged

As (So) Long As: ...dığı sürece; ...dığı takdirde; ...ise
· As long as you keep the book clean, I shall give it to you for a couple of days.
  (Kitabı temiz tutuğun sürece/tutman koşuluyla, onu sana bir kaç günlüğüne vereceğim.)

· I will lend you the money so long as you pay me back next week.
· As long as you refuse to talk, I won't let you go out.
· You will have a holiday tomorrow so long as you work hard today.
· As long as they don't wait until the last minute, there won't be anything to worry about.
· So long as you fulfill your obligations, nobody would object to your membership.

Even if (though): ..... sa bile
· We shall be late even if we go by taxi.
  (Taksi tutsak bile gecikeceğiz.)

· I would come to school even though it rained.
· I shouldn't have understood it even if I had read it twice.
· You are always in my heart even though you are far away.

In the event (that): olduğu takdirde; ...ise
· In the event that my father goes to Istanbul, we shall stay in a large hotel
· In the event (that) war breaks out, we shall go to Paris.

In the event of: olduğu takdirde; ...ise
· In the event of my death, I shall leave all my fortune to you.
· In the event of fire, an alarm bell will be run a.

Only if: ancak …….koşuluyla
“Only if” cümlenin başında kullanılırsa, temel cümle devrik olur

· Only if she takes exercise regularly, can she keep fit.
· Only if he swear in the court that he hasn’t seen the robbers, will we believe him.
· You can pass your exam only if you study hard.

If only'de aynen 'wish' gibi varsayımsal, gerçek olmayan, teorik anlamlarda kullanılır. Present anlam için past simple, past anlam için past perfect ve future anlam içinde would + fill  kullanırız. If only + cümle tek başına kullanılabileceği gibi bir ana cümlecik ilavesiyle de kullanılabilir.

If only + Cümle
· If only you wouldn't complain about everything. 
  If only I hadn't bought that house. It's ruined.

If only + yan cümle, ana cümle
· If only I had Tim's telephone number, I could consult him for advice.
· If only somebody had explained the situation to me, I wouldn't have behaved in such a manner.

When (If): ise; ...dığı zaman
“When” ile ifade edilen cümlede eylemin meydana gelmesi olasılığı ile “if” ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.

· When you open the safe, you will see a small black box.
· You will use this pen when your father goes out of the house.

If ever: kazara; ...ise
· If ever this ship sinks, we shall all drown=
· If this ship ever sinks, we shall all drown.
· If ever you swim in this dangerous river, be extremely careful.=
· If you ever swim in this dangerous river, be extremely careful.

While: ...dığı sürece
· You can't save any money while you are so extravagant.
  (Bu kadar savurgan iken hiç para biriktiremezsin.)
· You can't learn English while you are so careless.

What if: ne olur
· Wat if we fail?= What will happen if we fail?
· What if we had lost our way?=What would have happened if we had lost our way?
· What if you lost all your money?
· What would happen if you lost all your money?
· What if we are burgled while we are on holiday, who is going to take care of everything?

Whether ……. or not:
· Whether you are young or (you are) old, you can still enjoy sports.
  (Genç de olsanız da (yaşlı da olsanız da), yine de sporun tadını çıkarabilirsiniz.)
· The races will take place whether there is a storm or it is a fine day.
  (Yarışlar, ister fırtına olsun ister güzel bir gün olsun gerçekleşecek.)
· We will have to pay the same fare whether we go by bus or (we go) by train.
· I understand Spanish whether people speak slowly or fast.

Bu bağlaçlardan, as long as, so long as ve what if  herhangi bir şekilde that ile izlenmez, diğerlerinde, given that hariç, that kullanımı zorunlu değildir. Kimi zaman kullanılabileceği gibi kimi zamanda devre dışı bırakılabilir.

Assuming (that) -varsayalım
· Assuming that you pay the installments properly, nothing will go wrong.
  (Taksitleri doğru ödediğinizi varsayarsak, hiçbir şey ters gitmez.)

Given that -mesi göz önünde bulundurulursa / -dikkate alınırsa
· Given that they were all inexperienced, the outcome was incredible
  (Hepsinin deneyimsiz olduğu düşünülürse, sonuç inanılmazdı.)

Imagine (that) -hayal et / bir düşün
· Imagine that all humans could fly, wouldn't that be chaotic?
  (Tüm insanların uçabileceğini hayal edin, bu kaotik olmaz mıydı?)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski