Auxiliary verbs in short question

Auxiliary Verbs in Short Questions

Karşılıklı sohbet ederken, karşımızdaki insanın söylediği sözlerle ilgilendiğimizi ifade etmek için Türkçe'de "Gerçekten mi?' ya da "A öyle mi?" gibi sözler kullanırız. Bunlar aslında soru değildir. Sadece konuşmanın akışını sağlayan sözlerdir.Türkçe'de, söylenen cümlenin zamanı ne olursa olsun "öyle mi?" sözünü kullanabiliriz. İngilizce'de ise söylenen sözle ilgili zamanın ve cümlenin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu dikkate almak zorundayız. Eğer cümle olumlu ise soracağımız soruda da olumlu bir yardımcı fiil, olumsuz ise soruda da olumsuz bir yardımcı fiil kullanmamız gerekir. Bu tür soru biçimlerini bir önceki konumuz olan “tag questions” soru biçimleri ile karıştrımayalım.

Olumlu-olumlu yapılar:
A: God! You have stepped my galsses. (Aman Allah'ım! Gözlüğüme bastın.)
B: Oh, have I ? Sorry dad. (Gerçekten mi? Kusuruma bakma baba.)

A: My elder sister is getting married next week. (Kız kardeşim önümüzdeki hafta evleniyor.)
B: Is she? How nice. (Öylemi? Ne kadar hoş)

A: My brother can play the flute and the piano very well. (Erkek kardeşim flüt ve piyanoyu çok
   iyi çalabiliyor.)
B: Can he? I wish I could play an instrument. (Öylemi? Keşke bende pir müzik aleti çalabilsem.)

Olumsuz-olumsuz yapılar:
A: I will never speak to him again (Onunla bir daha asla konuşmayacağım.)
B: Won’t you? Why? (Gerçekten mi? Neden)

A: You can’t fish here, sir (Burada balık tutamazsınız, efendim.)
B: Can’t I? How surprising! (Öylemi, ne kadar şaşırtıcı!)

Eğer konuşmanın devamında, o konudaki kendi düşüncemizi ya da durumumuzu ifade etmek istersek çeşitli yapılar kullanabiliriz.

A: I like classic music very much. (Klasik müziği çok severeim.)
B: Do you? I don't. (Öyle mi? Ben sevmem.)

A: I don't like classic music at all. (Klasik müziği hiç sevmem.)
B: Don't you? I do. (Öyle mi? Ben severim.)

Too and Either
Bu yapılar içinde “too”, yada “either” kullanarak bende , sende, oda anlamlarına gelebilecek ifadeler oluştururabiliriz.

Too
“Too” kullanabilmemiz için bize söylenen cümlenin olumlu olması gerekir.

A: I like classic music very much.
B: Do you? I do, too. (Öyle mi? Bende.)

A: I play football every weekend.
B: I play, too.

The curtains need cleaning and the carpet does, too.

İki olumlu cümle, bir öğeleri hariç, aynı anlamı taşıyorsa, ikinci cümlenin sonuna "too" eklenir. "Too" cümleye "de, da" anlamı verir.
 • He mainly studies Linguistics. He studies different languages, too.
 • We mostly produce car engines. He produce spare parts, too.
Either
“Either” kullanabilmemiz için bize söylenen cümlenin olumlu olması gerekir.

A: I don't like classic music at all.
B: Don't you? I don’t, either. (Öyle mi? Bende.)

A: I don’t work at the weekends.
B: I don’t work, either.

John may not want to come with us tomorrow, and Paul may not, either.

İki olumsuz cümle, bir öğeleri hariç, aynı anlamı taşıyorsa, bu durumda ikinci cümlenin sonuna “either” eklenir.
 • We don't keep any pets at home. We don't keep any animals at home, either.
 • I didn’t understand the subject of lecture. I didn’t understand what the professor said, either.
Eğer iki cümlenin, özneleri hariç, diğer öğeleri aynı ise, ikinci cümlede tekrardan kaçınmak için, olumlu cümlelerde Subject + auxiliary verb + too, olumsuz cümlelerde Subject + auxiliary verb + either kullanılır. Yardımcı fiil, birinci cümledeki tense'in yardımcı fiili olmalıdır.
 • My brother studies abroad. My younger sister does, too.
 • I found the lesson boring. Other students did, too.
 • Sam was in a hurry to enter the concert. His friends were, too.
 • My sister doesn't eat meat at all. My father doesn't, either.
 • I didn't quite understand the story. The others didn't, either.
 • You are not old enough to get married. Your boyfriend isn't, either.
“Too” ve “either”, anlamca uyumlu olan ama farklı sözcüklerden oluşan cümlelerin sonuna da gelebilir.
 • He is very successful in his work. He shows the same success in his social life, too.
 • He isn't liked much by his colleagues. He isn't very popular with his friends, either.
Bazen iki cümle, anlamca aynı olmasına rağmen,cümlelerin biri olumlu, diğeri olumsuz olabilir. Bu durumda, ikinci cümle yapı olarak olumluysa “too”, olumsuzsa “either” kullanılır.
 • I detest someone interrupting me. I don't like interrupting people, either.
So and Neither / Nor
İki cümle anlamca aynı fakat özneleri farklıysa, "de, da" anlamını vermek için, olumlu cümleler için so, olumsuz cümleler için neither ya da nor kullanılabilir. Bu yapılar, kendilerinden sonra devrik cümle alırlar: “So / Neither / Nor” dan sonra yardımcı fiil gelir. “Neither / nor” un kendileri olumsuz olduğu için, arada kullanılan yardımcı fiil olumludur.

Kullanacağımız yardımcı fiil yine birinci cümledeki tense'in yardımcı fiilidir.
 • I hate watching football and, fortunately, so does my husband.
 • I really should give up smoking, and so should you.
 • That blue jumper really suits you and the so does the grey one.
 • The shop-assistant wasn't at all helpful and nor / neither was the manager.
 • Joseph hasn't been invited to the reception and nor / neither has Charles.
 • You won't be allowed to go out this weekend and nor / neither will your brother.
Farklı cümlecikten oluşan bileşik yada karmaşık cümlelerde dikkate almamız gereken yan cümlenin yardımcı fiili değil, temel cümlenin yardımcı fiilidir.

I don't think we can afford such an expensive car, and neither does my husband.

A: I would forgive her if she apologized to us.
B: So would I. (I would, too.)

A: I thought the news was rather depressing.
B: So did 1. (I did, too.)

A: hadn't believed him when he told us that he couldn't pass the exam.
B: Nor had I.

Eğer bizim düşüncemiz ya da durumumuz, bir başkasınınki ile çelişiyorsa ve zıtlık o zaman “so / neither / nor” kullanamayız. Bu zıtlığa geçişi sağlamak için but “though” veya “although” kullanabiliriz.
 • I didn't allow him to go alone, but my father did.
 • She isn't interested in art, but her husband is.
 • He has a lot of hobbies, but his wife doesn't.
 • They have been abroad, but I haven't.
 • He had to show the content of his suitcase at the customs, but others didn't.
 • They can afford a holiday abroad, but I can't.
 • You must study hard for the exam, but I needn't / don't need to / don't have to.
 • You needn't work for a living, but I must / have to.
Bu zıtlığı though, although, even though gibi bağlaçlarla da vurgulayabiliriz.
 • Although/Though/Even though I don't like fish, my husband does.
 • My father allowed him to go alone although/though/even though I didn't.
“Though” ikinci cümlenin sonunda da kullanılabilir. “Although” ve “even though” bu şekilde cümle sonunda kullanılmaz.
 • I like watching films at the cinema, but I can't go very often.
 • I like watching films at the cinema. I can't go very often though.
 • I'm interested in sightseeing, but my husband isn't.
 • I'm interested in sightseeing. My husband isn't though.
So and Not Representing a That-Clause

Believe, expect, suppose, think, hope gibi fiillerden sonra ve I'm afraid, It seems/appears gibi yapılardan sonra bir that-clause yerine so ya da not kullanılır. Olumlu bir anlam için so, olumsuz bir anlam için not kullanılır. So ve not'ın bu kullanımı cümleyi tekrar etmekten kaçınmak içindir.

A: Will that party win the election?
B: I think so.

Buradaki 'so' bir isim cümleciğinin yerine kullanılılmıştır. Aşağıdaki cümleye bakınız
I think that party will win the election.                                

Do you think the teacher will postpone the exam?
I hope so. / I hope that she will postpone the exam. 
                                
That-clause olumlu ise onun yerine so getirebiliriz.

I expect so / I believe so / I'm afraid so / It seems so, etc.

That-clause olumsuz ise onun yerine 'not' getirebiliriz. Fakat “think” fiili ile olumsuzluğu ancak fiilin kendisini olumsuz yaparak vurgulayabiliriz.

Will that party win the election?
I don't think so. / I don't think that party will win the election.
                                    
Expect, suppose ve believe fiillerini iki şekilde kullanabiliriz.

Has your brother found a solution?
I don't expect so / I don't suppose so / I don't believe so.
I don't expect / suppose / believe he has found a solution.
                                                      
Has your brother found a solution?
I expect not/ I suppose not/ I believe not.
I expect / suppose / believe he hasn't found a solution.
                                                       
It appears/ seems yapısını da "it doesn't seem/appear so" biçiminde olumsuz yapabiliriz.

Will she be able to pass the exarn?
It doesn't seem/ appear so. / It doesn't seem/appear that she'll be able to pass the exam.

Hope ve be afraid, "that-clause"un yerine not alır.

Is she coming with us?
I hope not. / I hope that she isn't coming with us.

Have you been able to find tickets for the game?
I'm afraid not. / I'm afraid I haven't been able to find tickets for the game.

Bu yapılan kullanarak yanıt verirken bize yöneltilen sorunun yapısına dikkat etmeliyiz.

Olumlu anlam taşıyan "tag-question"a onaylayıcı yanıt vermek istersek "so", olumsuz anlam taşıyan soruyu onaylıyorsak, "not" kullanabiliriz.

A: They can lend us some money, can't they?
B: I think so/ I hope so/ I suppose so.

A: She won't be late for the appointment, will she?
B: No, I don't think so/ I hope not/ I suppose not.

A: She won't be able to come with us, will she?
B: I'm afraid not.

A: She inherited a large sum from her father, didn't she?
B: Yes, I think so.

Bir soru sözcüğü ile başlayan sorulara bu yapılan kullanarak yanıt veremeyiz. Çünkü bu sorular, açıklama ya da bilgi isteyen sorulardır.

A: How much money did she inherit from her father?
B: A large sum.

Yardımcı fiille başlayan sorulara bu yapıları kullanarak yanıt verebiliriz. Bu yanıt, verme istediğimiz anlama göre olumlu ya da olumsuz olabilir.

A: Is she satisfied with her salary?
B: I think so. (eğer memnun olduğunu zannediyorsak)

A: Is she satisfied with her salary?
B: I don't think so. (eğer memnun olmadığını zannediyorsak)

A: Do we have to return our assignments tomorrow?
B: I'm afraid so. (eğer ödevlerimizi yarın teslim etmek zorundaysak)

A: Will you get a raise in your salary soon?
B: I'm afraid not. (eğer yakında zam almayacağımızı zannediyorsak)

"So"nun bu iki kullanımı dışında (So do I, So is my husband, etc., I think so, I don't think so, etc.) iki kullanımı daha vardır.

1) Eğer do fiili, daha önceki cümlede geçen bir fiilin yerine kullanılıyorsa, do nün nesnesi olarak so kullanılır.

I haven't ironed your shirt yet, but I will do so after breakfast.

2) So + subject + verb kalıbı, karşımızdakinin söylediği sözü onayladığımız anlamını verir.

A: It was cold yesterday. 
B: So it was. (Evet, öyleydi.)

A: It will be hard work. 
B: So it will. (Evet, öyle olacak.)

A: I hear that you have graduated from school. Then it means you can start working immediately. 
B: So it does. I've started to look for a job already. (Evet, öyle. İş aramaya başladım zaten.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski