Historic vs Historical

Historic vs Historical Arasındaki Fark

Historic
Tarihi bir niteliği olan, tarihte önemi veya anlamı olan, değerli, çok önemli.

The coronation of the new king is, of course, a historic occasion.
(Yeni kralın taç giyme töreni elbette tarihi bir olaydır.)
When the Berlin wall came down, it was a historic occasion.
(Berlin duvarı yıkıldığında, tarihi bir olaydı.)
Baku town center is filled with stalls, cafes, historic monuments.
(Bakü şehir merkezi tezgahlar, kafeler, tarihi / değerli anıtlarla dolu.)
Atatürk's address to the youth is a historical address expressed by Atatürk.
(Atatürk'ün gençliğe hitabesi Atatürk tarafından ifade edilen tarihi bir hitabettir.)

Historical
Tarihi, eski zamana ait

Mardin, situated in the south-east of Turkey, has many historical buildings.
(Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Mardin, birçok tarihi yapıya sahiptir.)
Archaeologists found a large number of historical objects when they excavated the field.
(Arkeologlar, alanı kazdıklarında çok sayıda tarihi nesne buldular.)
The opening chapter gives a brief historical overview of transport.
(Açılış bölümü, taşımacılığın kısa bir tarihsel görünümünü vermektedir.)
The industrial revolution was a major historical turning point .
(Sanayi devrimi, büyük bir tarihsel dönüm noktasıydı.)
She's the author of some fairly good historical novels.
(O, oldukça iyi bazı tarihi romanların yazarıdır.)
 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski