Paragraf Sorularını Çözerken Dikkat Etmemiz Gereken Önemli Kurallar

PARAGRAF SORULARINI CEVAPLANDIRIRKEN DIKKAT  ETMEMİZ GEREKEN ÖNEMLİ KURALLAR:

Genellikle YDS, YÖKDİL ve LYS 5 sınavlarında bize sorulan paragraflarda yer alan temel düşünceler test edilmektedir. Bu durumda her paragraf içindeki temel anlamsal ilişkiler testin konusu olmaktadır. Ve bu ilişkileri çeşitli bağlaçlar, ilgeçler, geçiş ifadeleri olan kelimeleri kullanılarak test etmek oldukça yaygındır. Bunlar arasında özellikle aşağıda yazılı olan ilişkiler son derece önemlidir.

1.-Neden – Sonuç ilişkilerini ifade eden bağlaçlar ve ortaçlar: Metin içinde geçen ve neden-sonuç ilişkilerini ifade ederken kullanılan because of, since, as, cause, lead to, due to gibi bağlaç ve sözcüklere son derece dikkatle yaklaşmak ve bunlarla ilgili soruları ve yanıtlarını doğru algılamak gereklidir. Bunlar test edilmeye en çok el veren soru tipleri olup parça içinde ifadesini bulan neden-sonuç ilişkilerine dayandırılmaktadır. Bu tür ifadeleri gördüğümüzde altını çizerek soruyu paragraf içinde belirlemekte yarar vardır.

2.-Zıtlık ifade eden bağlaçlar ve ortaçlar: Metin içinde zıtlık ifade eden, though, although, while, whereas, on the other hand, despite, however, but gibi bağlaçlar geçmişse bunların geçtiği cümlelerle ilgili sorular sorulabileceğini hesaba katmak yerinde olur.

3.-Ek bilgi ifade eden bağlaçlar ve geçiş ifade eden kelimeler: Metinde geçen aynı doğrultudaki ifadeler not only ... but also, both……and, neither ….. nor, as well as, in addition to ve besides, moreover gibi bağlaç ve ilgeçler kullanılarak ek bilgi vermek için kullanılan fikirler test edilir.

4.- Sıfatların karşılaştırmalarını veya en üstünlük biçimini kullanarak: Paragrafta kullanılan more, the best, the most, the least gibi ifadeler paragrafta geçen nesneleri ve eylemleri karşılaştırmak için kullanılabilecek en iyi soru yöntemlerinden biridir. Bu tür ifadelerinin de altı çizilerek paragrafta belirtilmesi soruyu cevaplamamızda kolaylık sağlar.

5.-Yazarın amacı: Özellikle yazarın bu metni yazmasındaki amacının ne olduğu veya metnin neyi amaçladığı sık başvurulan soru tipidir. Metnin bütünüyle neyi ifade etmeyi amaçladığına dikkat edilmelidir.

6.-Yanlış seçenekler oluşturulurken sanki metinle bağlantıları varmış gibi gösterilmeye çalışılır. Bunu yaparken metinde kullanılan bazı ifadeleri de seçeneklerin içine yerleştirirler. Ancak, bazı sözcükleri kullanarak özde değişiklik yapıp geçersiz hale dönüştürürler. Bu amaçla değişik yollara başvurulur.

a) Paragrafta genel olmayan bir ifadeyi genelleştirerek sunulabilir, yada genel olan bir ifadeyi özel olarak değiştirebilir.
b) Sıfat ve zarfların karşılaştırmaları veya üstünlük dereceleri gereksiz biçimde kullanılabilir.
c) Olumlu ifade olumsuz, veya olumsuz ifade olumlu bir şekilde verilebilir.
d) Yanlış seçenekte metinde hiç sözü geçmeyen bir ifade kullanılabilir.
e) Metindeki ifade bazı sözcüklerin eklemesiyle değiştirilerek yanlış seçenekte kullanılabilir. Bu sözcükler bazı sıfatlar, zarflar, belirteçler ve fiiller olabilir. Ve bu tür ifadeleri gördüğümüz seçeneklere ihtiyatlı olarak yaklaşıp doğru olarak işaretlememiz yerinde olur.

1.- Sıfatlar

Bu sıfatlar only, sole, main, major, primary, chief, principal, full, whole, complete, entire gibi genel veya diğer bilgileri dışlayıcı sıfatlar olabilir. Metne göre bir şeyin bir çok nedeni varken tek nedeni var denirse yanlış olur. Veya bir şey metne göre diğer bir şey için kısmen bir çözüm sağlarken tam bir çözüm sağlıyor denirse yine yanlış olur.

2.- Zarflar

Bu zarflar never, rarely, seldom, scarcely, hardly ever, always, solely, merely, exclusively, alone, always, invariably, necessarily, steadily, fully, completely, entirely, wholly, totally, hardly, scarcely, barely gibi genelleştirmeyi ifade edebilen ve diğer bilgileri dışlayıcı zarflar yada partly, to some extent, partially, mostly, mainly, predominantly, largely, greatly, primarily, substantially, first and foremost, soon, presently gibi kısmen çoğunlukla, veya yakında olabilecek eylemleri ifade eden zarflar olabilir. Bir paragraf içinde kullanılan genelleştirmeyi ifade eden zarflar, kısmi olarak kullanılan zarflarla ifade edildiğinde cevap yanlış olur. Yine kısmi olarak kullanılan zarflar genel bir ifadeyi içermez.

3.-Bazı belirleyiciler: Metindeki ifadeyi geçersiz kılmak için yerine göre iki aksi uçta bulunan belirleyiciler kullanılır.

all,           most,              few,             none (sayılabilir adlar için)
much,       most,             little,            none (sayılmayan adlar için)

4.- confine, restrict, limit, cover, include, exclude, gibi filler sınırlayıcı özellikler taşıdığından dolayı, bir paragraf içinde dikkate alınması gereken fiillerdir.

5. Yer, zaman, tarih belirten ifadeler paragraf okunurken altı çizilmesi gereken yerlerdir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski