Kelime, Prepositios ve Phrasal Verb Sorularını Çözme Yaklaşımları

Sınavlardaki kelime sorularını 3 başlık altında değerlendirebiliriz.

Anlama dayalı kelime soruları:

Bu sorularda boşlukta bizden istenen kelimenin ya eş anlamlısı ya da kelimenin açıklaması ya da istenen kelimeyi gerektiren durum cümle içerisinde bize verilmektedir. Bu yüzden bu sorularda cümlenin tamamına hâkim olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda sorulan kelime türü de bizim için önemlidir. Örneğin seçeneklerde verilen zarflardan hangisi cümlede verilen hangi fiili nitelemektedir.

1. More women are entering ________ male jobs and it is a clear fact that these jobs are losing their convention in that matter.

A) relatively   B) fortunately   C) traditionally
D) spectacularly   E) recklessly

Açıklama: Bu soruda “and” den sonra verilen kısımda bu işlerin bu anlamda geleneklerini kaybettiği ifadesi verilmektedir, bu yüzden doğru cevabımız “C” seçeneğidir.

Kalıba dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, boşluk için verilen seçeneklerdeki kelimelerin hepsi anlam olarak uyabilir ancak İngilizce açısından kalıp olduğu için buraya sadece tek bir seçenek uygun olacaktır.

2. There are many literary figures who went further in their educations with the _________ to study a branch of science, but they all ended up being interested in literature.

A) association   B) remark   C) emotion
D) sentiment   E) intention

Açıklama: Bu soruda, “with the intention to” kalıbı sorulduğundan bu sorunun cevabı “E” seçeneğidir.

Preposition’a dayalı kelime soruları:

Bu tür kelime sorularında, bize boşluktan sonra bir preposition verilir. Anlam olarak diğer seçenekler sorulsa da bir tek seçenek sadece bu preposition’ı almaktadır.

3. According to new regulations of Turkish television broadcasting, films _______ on horror and violence can only be aired after midnight.

A) interested   B) based   C) enthusiastic
D) concerned   E) regarded

Açıklama: Bu soruda, boşluktan sonra verilen “on” preposition’ı sadece “based” için uygundur. Bu yüzden doğru cevabımız “B” seçeneğidir.

4. Among the problems facing bridge engineers, the most serious ones are those of ________ and repair.

A) improvement   B) reassessment   C) determination
D) distinction   E) maintenance

Bu soru metninde yer alan mevcut kelimelerden hareket edersek, bazı çağrışımlardan yararlanılabilir.
Şöyle ki, soru metnindeki “among the problems..” ve “the most serious ones” bize bazı sorunların olduğunu, verilen boşluktan sonraki “and” bağlacının işlevi ve görevi de düşünülerek (“and” , “but”, “or” gibi bağlaçlar aynı yapı ve özellikteki sözcüklerin bağlanmasında kullanılır) bu bağlaçtan sonra gelen sözcük “repair” (onarım) sözcüğü olduğu için, “maintanence” (bakım) sözcüğünü çağrıştırmaktadır. DOĞRU CEVAP (E)


5. The two major political parties in Britain are currently _______ to extreme and radically different approaches.

A) referred   B) obsessed   C) committed
D) implied   E) meant

Bu soruda boşluktan sonraki edat “to” bir ipucudur. Bu edat ile kullanılan iki eylem “a” ve “c” seçeneklerinde verilmektedir.

“a” seçeneği “-den söz etmek” anlamındadır ve verilen seçenekler fiilin 3. hali olduğundan yapı “passive” dir. “refer” eylemi “passive” yapıda kullanılmamaktadır. “c” seçeneğindeki “be committed to” (kendini bir şeye adamak) bir kalıptır ve bu yapı ya bir isim (N) ya da isim tamlaması (NP) veya ulaç yapı “gerund:Ving” ile kullanılır. DOĞRU CEVAP (C)

6. It now appears that while US leaders are still willing for the nation to exert itself abroad and give large amounts of foreign assistance, the American public is _____ to go along with these policies.

A) spontaneous   B) precarious  C) competitive
D) reluctant   E) deliberate

Bu soruda verilen bağlaç (while) işimizi çok kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu bağlaç zıt iki duygu ve düşünceyi ya yapı açısından ya da anlam bakımından (ki burada sözcük kullaımları çok önemlidir) birbirine bağlar.

Dolayısıyla “while….still willing…” (hala…istekli iken) tam tersi (isteksiz) “reluctant” “d” seçeneğinde bulunmaktadır. DOĞRU CEVAP (D)

7. It is _____ surprising that the art of ancient America reaming the most mysterious and the least accessible

A) urgently   B) vaguely   C) indifferently
D) elaborately   E) hardly

Bu soruda boşluktan sonra gelen sözcük “şaşırtıcı” tek başına kullanıldığında beklenilmeyen bir durumu ifade eder. Bu bağlamda ise “hemen hemen” (hardly) Eski Amerikan sanatının esrarengiz ve en az ulaşılabilir olması hemen hemen şaşırtıcı olmayışını anlatmaktadır. Çünkü “hardly” olumsuz bir sözcük ya da yapı ile kullanıldığında anlam olumlu olur. DOĞRU CEVAP (E)

8. Bartok was influenced as much by the musical innovations of Debussy and Stravinsky as by East European, _______ Hungarian, folk music.

A) exceedingly   B) notably   C) appropriately
D) vehemently   E) adequately

Bu soruda en son kısımda yer alan ifadeye dikkat etmeliyiz. “…by East European, ----- Hungarian….” Doğu Avrupa tarafından ifadesinden sonra gelen virgül özellikle (notably) her hangi bir Doğu Avrupa örneğini istemektedir ki burada “Hungarian” (Macaristan) bir örnek olarak verilmiştir. DOĞRU CEVAP (B)

Eylemin yönü kelimeler seçilirken dikkate alınması gereken EN önemli bir tekniktir.

9. Phobias are intense, irrational fears which cannot be ---- even when the sufferer is aware, as is usually the case, that there is no reason for the fear.

A) spoilt   B) undergone   C) foreseen
D) initiated   E) overcome

Burada fobilerin nasıl bir şey olduğu anlatılıyor. Korkunun sebebi yoksa veya yoğun, mantıksız bir korkuysa fobiyi ne yapamayız, yenemeyiz yani üstesinden gelemeyiz. Yine eylemin yönü kuralına göre bir şeyin üstesinden gelmek için onun üzerine doğru bir eylem yapmamız gerekir. “Over” ön eki Türkçede de olduğu gibi gelmek “come” fiili ile birleşerek bize doğru cevabın adresini gösteriyor. Cevap: E

10. Forgery is the act of making, reproducing, altering or signing a false document or other instrument with the ---- of defrauding others.

A) development   B) exception   C) intention
D) determination   E) prediction

Burada başkalarını aldatmak niyetiyle yapılan sahtecilik yöntemleri anlatılmış. Eylemin yönü kuralımıza göre böyle bir işe girişmek, içeri doğru yapılan bir eylem olduğu için “in” ile başlayan ve niyet anlamına gelen C şıkkı doğru.

11. The basic unit of currency of the Ottoman Empire was the silver akçe in which all the revenues and ---- of the state were calculated.

A) precautions   B) conventions   C) expenditures
D) placements   D) establishments

Bir devletin gelirleri (revenues) yanında giderleri de olur. Eylemin yönü kuralına göre dışarıya doğru bir eylem olan “harcama”, İngilizcede “expenditure” ile anlatılıyor. Bunu ex- ön eki sağlıyor. Exit, explain, exclude, eylemleri hep dışarı doğru yapılır.Cevap: C

Cümlede geçen anlamda istenilen kelimenin yapı içinde olumlu veya olumsuz bir özeliğe sahip olup olmadığına bakınız.

12. new historical record offers ---- evidence that Africans and their descendants contributed enormously to the formation of Mexican culture.

A) frustrating   B) inferior   C) redundant
D) devastating   E) compelling

Burada bir sıfat sorulmuş. O zaman nasıl sorusu soracağız. Yeni tarihi kayıtlar nasıl kanıtlar sağlar? Bol veya çok anlamında bir cevap bu sorunun uygun yanıtı olur. Çok etkili ve güçlü anlamına gelebilecek iki kelime var; devastating and compelling. ÖSYM hocaları özgün metindeki 2.sini doğru olarak yazmışlar, mecburen.

13. UNICEF is deeply committed to creating a world in which all children, regardless of their gender or socioeconomic background, have ---- to free, compulsory and quality education.

A) access   B) dedication   C) insight
D) addiction   E) tendency

Bu soruda UNICEF’in amacını anlatan bir cümle var. Tüm çocukların eğitim alması. Access, bir şeye ulaşmak anlamına geldiği için boşluğu en anlamlı şekilde dolduran isim olmaktadır. Diğer sözcükler karalılık, kavrama, bağımlılık ve eğilim anlamlarına gelmektedirler. Cevap: A

14. Before they are allowed to be used, all medicines, including vaccines, are ---- tested to assess how safe and effective they are.

A) incidentally   B) hazardously   C) thoroughly
D) fatally   E) offensively

İlaçlar ve aşılar piyasaya verilmeden nasıl bir şekilde testten geçirilir, diye sorarsak, tesadüfen, tehlikeli şekilde, ölümcül şekilde ve saldırgan şekilde sözcükleri doğru cevap olmazdı. Adamakıllı anlamına gelen “thoroughly” ise doğru cevap olurdu. Cevap: C

15. Paracetamol, one of the most effective painkillers used today, was discovered in the 1890s, but ---- how it relieves pain remains a mystery.

A) mistakenly   B) comparatively  C) precisely
D) increasingly  E) adversely

DOĞRU CEVAP: C

16. When compared with petrol, hydrogen is ---- clean and does not produce carbon emissions when it is burned.

A) severely   B) fundamentally  C) promptly
D) gradually  E) relatively

DOĞRU CEVAP: E

Deyim fiil (phrasal verb) sorularında eylemin yönüne göre seçeneklerde uygun bir edat seçin. Mesela “off” uzaklaşma demektir. “Take off” o nedenle uçağın havalanması, “see off” ise yolcuların uğurlanması demektir. Yola çıkmak dışarıya bir eylem çağrıştırdığı için “set out” tur.

17. In non-literate societies, valuable information about the past is often enshrined in oral tradition – poems, hymns or sayings ---- from generation to generation by word of mouth.

A) taken off   B) handed down  C) thrown up
D) kept off   E) rooted out

Okuma-yazma olmayan toplumlarda geçmişle ilgili değerli bilgiler şiirler, deyişler ve ilahiler halinde saklanırmış. Bunlar nesilden nesile ne yapılır, diye sorarsak aktarılır diye cevap alırız. Bu aktarma işleminin yönü büyüklerden küçüklere yani yukarıdan aşağı doğru yapılan bir eylem olacağından “down” alan “hand” fiili doğru deyim-fiili oluşturmaktadır. Diğer deyim-fiiller uçağın havalanması, elinden atmak, çıkarmak (kusmak), uzak durmak ve kökünden sökmek anlamlarına gelmektedir. Bu deyim fiilleri ekleri de o eylemlerin ne yönde yapıldığını net bir şekilde anlatıyor. Ancak buradaki eylem aşağı yönlü bir eylem. Cevap: B

18. Companies must utilize key capabilities wherever they exist, including direct investment to ---- operations in locations where rare opportunities can be developed.

A) set up   B) leave off   C) get through
D) hand in   E) take over

Burada “Şirketlerden beklenen bir şey, nadir fırsatların geliştirilebileceği yerlerde operasyonlar yapmak için doğrudan yatırım da dâhil hangi alanda yetenekleri varsa bunu kullanmalarıdır.”, deniyor. Operasyon düzenlemek, set up’tır. Çünkü eylemin yönü kuralına göre bir şey oluşturma, vücuda getirmek yukarı doğru bir eylemdir. Cevap: A

19. By mapping equatorial rainfall since 800 AD, scientists have ---- how tropical weather may change over the next century.

A) taken out   B) put aside   C) brought down
D) figured out   D) counted upon

Bilim adamları MS 800’den beri ekvator yağmurlarının haritalarını çıkararak tropik bölgelerdeki havanın gelecek yüzyılda nasıl değişebileceğini ne yapmış olabilirler, diye bir soru sorarsak ortaya çıkarmışlardır, diye cevap alırdık. Ortaya çıkarmak ta dışarı doğru yapılan bir eylem olduğu için “out” eki alan A veya D’deki deyim-fiillerden biri doğru olacaktır. Burada hesap-kitap işleri de olduğu için fiil kökü de bize yardımcı oluyor ve aradığımız deyim-fiilin “figure out” olduğunu gösteriyor. Figure, isim olarak sayı anlamına gelir. Take out, dışarı çıkarmak, diğerleri ise bir kenara koymak, azaltmak, güvenmek anlamına geliyor. Cevap: D

20 The degree ---- age-related wrinkling varies considerably ---- person to person, partly due to the amount of exposure to the sun.

A) of / from   B) for / between   C) to / among
D) about / by   E) towards / with

Eylemin yönü kuralına göre insanlar yeni bir yerE taşınırlar. Yani o tarafa doğru giderler. TO veya TOWARDS böyle durumlarda kullana- bileceğimiz ilgeçtir. O nedenle E doğrudur. Burada ilk boşluğu bulmak daha zor, çünkü savaştan sonra da (after), savaşta (in) da savaş sırasında da (during) denebilir. Cevap: E

21. As Antarctic glaciers collapse ---- the sea, scientists struggle to find out what that means ---- the rise of sea levels.

A) against / in   B) over / to   C) around/along
D) on / for   E) from / behind

Eylemin yönü kuralına göre “Antartika’da buzullar denizin neresine çöker?”, diye sorarsak alacağımız cevap B şıkkındaki “over” ile D’deki “on” doğru cevap olabilir. Ancak ikinci boşluğa “for gelirse “Buz dağları denize çöktükçe/çökerken (bu arada) bilim adamları bu durumun deniz seviyesinin yükselmesi için ne anlama geldiğini bulmak için çabalıyorlarmış.”, şeklinde anlamlı bir cümle çıkar. “Mean” fiilinden sonra “to” gelmesi ancak bir şeyin bir kişi için bir anlam ifade etmesi durumunda kullanılır. Cevap: D

22. China’s rapid growth ---- trade is seen as a plus for the Southeast Asian nations because it helps to spur development ---- the region.

A) of / without B) by / about C) upon / over
D) at / under E) in / across

Burada Çin’in ticaret alanındaki hızlı gelişiminin Güney Asya ulusları için bir artı olarak görülüyor çünkü bu büyüme bölgedeki gelişmeyi teşvik etmeye yardımcı olmaktadır, deniyor. Eylemin yönü kuralına göre ilk boşluğa “in” gelir, çünkü bir alanda gerçekleşen bir eylem o alanın içinde olur. İkinci boşluğa “across” gelmesi de Çin’deki gelişmenin etkisinin bölge boyunca hissedilmesindendir. Diğer şıklardaki ikinci edatların hiç biri “bölge” sözcüğünden önce gelme. Çünkü gelişme bölgesiz, bölge hakkında, bölge üzerinde, bölgenin altında olmaz. Cevap: E

23. Due to industrialization and colorization, the nineteenth century _____ the greatest expansion of wealth the world had ever known.

A) brought about   B) put off   C) held up
D) looked for   E) set off

Bu soruda kullanılan bağlaç “Due to..” iki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisini göstermektedir. Tekrar kullanılan sözcüklerde (industrialization and colonization) yoğunlaşırsak, ikinci cümlede bunların neden (brought about) olacağı (ya da yol açacağı) sonuçların (refahın bütün dünyada büyük ölçüde yaygınlaşması) verildiğini görebiliriz. DOĞRU CEVAP (A)

24. The two archaeologists have tried hard to read the inscription in old Latin, but I do not think they have ______what it really means.

A) got over   B) written off   C) taken after
D) made out   E) brought up

Bu soruda yer alan amaç ifadesi (infinitive of purpose: ..to read the inscription:yazıtı (kitabeyi) okumak için) den yola çıkarak kitabelerin okunup anlaşılması oldukça zor bir iştir. Yapı da olumsuz verildiğine göre (I do not think…) “anlamak” anlamındaki “make out” doğru seçenektir. DOĞRU CEVAP (D)

25. The children of today are healthier and better ______ than those of the past, and far fewer of them die in infancy.

A) disposed of   B) fed up   C) rounded up
D) looked into   E) cared for

Bu soruda sıfatların karşılaştırılmasında kullanılan yapı ile “and” bağlacı işimizi kolaylaştırmaktadır. “and” bağlacı “healthier” ve “better” gibi iki olumlu sıfatı bağlamaktadır.  Dolayısıyla, bu anlamı destekleyici koruma/özen gösterme anlamlarına gelen “care for” en doğrusudur, çünkü karşılaştırılan gruptan bir çoğu ise daha bebeklikte öldüğü anlaşılmaktadır. DOĞRU CEVAP (E)

Zıtlık ifade eden kelimelerin (despite, although, yet, but, much as, however, nevertheless, vs) olduğu cümlelerde ana cümle ile yan cümle arasında olumlu-olumsuz, yada olumsuz-olumlu anlam ilişkileri vardır.

Sebep, sonuç ifade eden kelimeler (because, due to, owind to, inasmuch as, so, that is why, and vs.)

olduğu cümlelerde ana cümle ile yan cümle arasında olumlu-olumlu, yada olumsuz-olumsuz anlam ilişkileri vardır. Seçilen kelimeler bu durum göz önünde bulundurularak işaretlenmelidir.

NOT: BU KURAL CÜMLE TAMAMLAMALARI VE ZARF CÜMLELERİ İÇİNDE GEÇERLİDİR.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski