Karşılıklı Konuşmalar 1 - LYS 5 / YÖKDİL

KARŞILIKLI KONUŞMALAR


Diğer konuşmayı test eden soruları sizin de günlük hayatta sık sık karşılaştığınız doğal ortamlardan geliştirilir. Karşılıklı konuşma soruları hazırlanırken sizin sosyal bir varlık olduğunuz ve insanlarla devamlı diyalog içinde olduğunuz varsayılır. Sosyal ilişkileri göz önünde bulundurduğumuz bir ortamda söyleyebileceğimiz ifadelerin ne olabileceğini düşünerek söyleyebileceğimiz ifadeler bu tür sorularda test edilmektedir. Çevrenizi gözlemleyen, gündemi oluşturan konuları gören-duyan bir ilgi bu tip soruları cevaplayabilecek alt yapıya bizde rahatlıkla oluşturabilir.


Diğer bazı soru gruplarında belirttiğimiz gibi, konuşma sorularında da tek bir tema işlenir. Bir diğer deyişle konuşmanın tamamının tek bir amacı vardır. Bu amaç nedir diye seçenekleri incelemeye başlamadan önce yapılması gerekenler şunlardır:

İlk yapılacak iş boşlukta söylenmiş şeyin bir soru cümlesi mi bir sorunun cevabı olduğunu bulmaktır. Böylece bulgunuza uymayan seçenekleri rahatlıkla eleyebilirsiniz.

Bazı diyaloglarda, boşluktan sonra söylenmiş cümle yes/no ile başlar. Bu da arayacağınız ifadenin bir evet/hayır sorusu olduğunu gösterir. Bu durumu fark ettiğinizde seçeneklerde yardımcı fiille başlayan soruları incelemek cevabı bulmada yeterli olacaktır. Ama bu değişmez bir kural değildir. Yes/no ile başlayan cevapların soruları her zaman yardımcı fiil başta olacak şekilde kurulmayabileceğinden yanılma payını dikkate almalısınız. Konuşmada kim, hangi şahıs, birinci mi yoksa ikinci şahıs mı, boş bırakılan yerde konuşmuş onu belirlemelisiniz. Çünkü her iki taraf da farklı yönlerden aynı konuyu işlemek zorundadır. Konuşan kişinin ihtiyacı nedir bunu iyi tespit etmelisiniz. Boşluktan önce ve sonraki cümlelerin zamanının (tense) boşlukta da aynen devam etmesi beklenir. Dolayısıyla tense uyumsuzluğu gösteren alternatifleri bu sayede devre dışı bırakabilirsiniz.

Yapılması gereken en önemli şey boşluktan sonraki özne, yüklem ve nesnelere dikkat etmektir. Bunlar çoğunlukla boşluğun cevabı veya karşılığı olduğu için doğru seçenekle ilgili çok önemli ipuçları verirler.

YDS ve LYS5 sınavlarının karşılıklı konuşmalarda genellikle ya bir soru sorulur, cevabı aranır, ya bir cevap verilmiş sorusu aranır, yada bir teklif, öneri, tercih, vs yapılmıştır. Buna bağlı kabul, reddetme yada onaylama vardır. Bu bölümünde dikkat edeceğimiz bazı önemli ipuçları vardır. Bunların yaygın olarak karşımıza çıkabilecek olanlarını sırasıyla inceleyelim.

EN ÇOK KARŞIMIZA ÇIKAN SORU – CEVAP ŞEKLİDİR.


1. Yardımcı Fiiller Kullanarak:


Karşılıklı konuşma bölümü büyük ölçüde sorular ve yanıtlar üzerine kurulduğu için sorulara ve özellikle do, did, does, have, has, must, can, am, is, are, was, were gibi yardımcı fiiller karşımıza çıkar. Bu tür sorular teklif, öneri, tavsiye izin isteme, vs gibi ifadeler içeren kipler (modals) içindede kullandıklarından, kiplerin temel anlamlarını da bilmemiz gerekir. Bu tür sorular normal olarak yes veya no ile yanıtlanır ve Boşluktan sonra bu tür yanıtlar varsa, ve soruda kullanılan yardımcı fiilin aynısı kısa yanıt verilirse doğru yanıtta da görülür. Uzun yanıtta ise yardımcı fiillin zamanı ve kipiyle ilgili bir ifade doğru yanıtta yer alır. Bu nedenle sorulan soruya veya verilen cevaba bakarak bu sorunun nasıl yanıtlandırılabileceğini tahmin edebiliriz.

Molly : The black and white stripes of a zebra cannot possibly act as camouflage.
Peter: That's true when there is just one zebra, but they are usually found in large groups or herds.
Molly : …………
Peter: It certainly does. An enemy seeking to attack cannot pick out any individual zebra.

A) Why do the stripes go in different directions?
B) How does that help?
C) Does that make a difference?
D) Why is that?
E) Why do they need camouflage?

Boşluktan sonraki cümleye baktığımızda, verilen bir yes / no kısa cevabı var. Bu cevapta kullanılan ifadede özne “it” ve yardımcı fiil “does” bu durumda bizimde arayacağımız cevap şıkkının “does” ile sorulması gereken bir soru olması gerekir. Şıklara baktığımızda A, D, E, şıklarında sebep soran soru kelimeleri, B şıkkında da nasıl olduğunu soran bir soru kelimesi var. Ancak “C” şıkkında doğru cevabı görüyoruz.

Andrew: Are the five linked circles the symbol of the Olympic Games?
Roger: Yes. That's why everyone in the competitions wears them.
Andrew : …………
Roger: They certainly do. They symbolize that Earth's five continents are linked in sporting activities.

A) Do they have a meaning?
B) What do they mean?
C) Are there always five circles?
D) Why are there five circles?
E) Why are the circles linked?

Bu sorumuzda da boşluktan sonra gelen ifadeye baktığımızda verilen cevapta özne “they” yardımcı fiil “do”. Bu durumda yine “yes / no” sorusunu soran bir cevap arayacağız. Onu da “A” şıkkında görüyoruz. Diğer şıklarda baktığımızda“do” yardımcı filli sadece B şıkkında var. Ancak o da “Onların ne anlama geldiğini” soruyor.

Bu tür sorularda bize bir teklif, öneri, izin isteme, vs gibi kip kullanmayı gerektiren sorularda sorulabilir. Bu durumda verilen cevaplarda doğrudan yes / no ifadeleri olmayabilir. Bunun yerine surely, of course, certainly, that is impossible, sorry, lets do, vs gibi onaylama yada reddetme gibi cevaplarda gelebilir.

Jane :, Have you had the chance to see the new campus yet?
Pat: No, I haven't. But from all reports it's first class.
Jane : …………
Pat: Yes, let's do that.

A) I've heard mixed things about it, most of them negative.
B) That's what I've heard too. Shall we go and have a look at it tomorrow?
C) The main fault is that it's isolated. Getting there will be difficult.
D) So far there are only three faculties that are accepting students.
E) Would you like to be a student there?

Bu soruda boşluktan sonra gelen cümlede yine yes / no ifadesini görüyoruz. Ancak, “yes” ten sonra gelen“Haydi yapalım” ifadesi bir öneriyi kabul ettiğin gösteren bir ifade. Bu durumda bizimde teklif yada öneri belirten bir soru ifadesi aramamız gerekir. Soru ifadeleri B ve E şıklarında var ancak B şıkkında kullanılan “shall” teklif veya öneri sunan bir yardımcı fiil olduğundan doğru cevap “B” dir

2. Wh questions

Karşılıklı konuşmalar bir kişi, bir tiyatro oyunu, bir resim yada heykel sergi, bir film, bir kitap, vb. konular doğrultusunda geçiyorsa karşı tarafın ilgili kişi, sergi, film, kitap veya oyun konusunda ne düşündüğü sorulabilir. Genellikle "what do/did you think of... ? veya " what was ... like? biçiminde sorulan sorulara verilen yanıtlarda sıklıkla intersting, terrible, terrific, wonderful, fascinating, awful gibi sıfatla başlayan bir ifade yer alır. Why not? Olumsuz 'bir ifadeden sonra kullanılan ve olumsuzluğun nedenini sorgulayan bir soru tipi, “Such as what?” daha önce sözü edilen fakat açıklıkla ortaya konmayan hususlara açıklık getirilmesini sağlamak için “Ne gibi?” anlamında kullanılan sorulardır.

Jane: What’s your new secretary like?
Brian : ……………
Jane : No, I really wanted to know if she’s a good secretary; efficient and so on.
Brian : Oh yes; she’s very competent and hardworking. The boss chose her!

A) I really don’t know. She was with the old secretary all day learning about the things she has to do.
B) It’s too early to say yet. She’s only been with me for a day.
C) I’ve been far too busy to notice.
D) Ask me again next week when I’ll probably know what she can do.
E) In appearance, do you mean? Well, she’s turned forty and rather plain.

Bu sorumuzda boşluktan önceki soru “Yeni sekreterinin nasıl biri” olduğunu soruyor. Bu soruya karşılık olarak özelliklerini ifade eden bir şık arayacağız. Bunun yanı sıra boşluktan sonraki cümlede de bir “no” cevabı var. Demek ki bizim arayacağımız cevabın birde yardımcı fiil ile sorulması gerekiyor. Yeni sekreterin hem nasıl olduğunu tanımlayan, hem de içinde “yes / no” sorusu olan cümle arayacağız. O da sadece “E” şıkkında var.

Bu ve bezeri soruların dışında whose / where / when / how , vs. gibi sorularda yaygın bir şekilde kullanılır. Bu tip sorularda boşluktan sonraki cümlelerdeki özne, yüklem, nesne, ve sorunun zaman biçimi göz önünde bulundurulur.

John: You're looking worried. What's the matter?
Martin: …………… .
John: Then don't listen to them. Keep it simple and include only what you think is necessary.
Martin: Yes; I'm sure that will be best.

A) I wish I hadn't agreed to play table tennis with them this evening.
B) I really want to apologize for breaking that window, but don't know what to say.
C) They keep trying to persuade me to go on that bicycle trip with them, but I don't want to.
D) It's that letter of application. Everyone is trying to advise me; and they are all saying different things!
E) I know I didn't do at all well at that interview, so I won't be offered the job. What can I do to improve myself?

Boşluktan sonra ifade edilen “them” ve“it” bu konuşma metninin içinde cevap aradığımızda bizim için anahtar olan kelimelerdir. Boşluktan önceki ifadede endişeli görünüyorsun, sorun ne diye soran kişiye verilen cevapta biz bu anahtar kelimeleri arayacağız. Seçenekleri tek tek incelediğimizde “onları dinleme” deniliyorsa, arayacağımız çoğul ifade, kişi ile ilgili olmalı. “it” ise cansız bir nesneye gönderimde bulunmakta. Bunları içeren ifadeler “D” şıkkında var.

Molly: What are you doing on Saturday?
Agnes: …………. .
Molly: Do you need any help?
Agnes: I certainly do! You can use a sewing machine, can't you?

A) I've still not finished the costumes for the end-of-term play So I'll be busy with them.
B) I promised to help mother in the garden. There really is a lot to do there.
C) My little brother is having a birthday party and I'm on duty; organizing the games I suppose.
D) Nothing at all. I've been terribly busy all week and I'm determined to do nothing at all on Saturday.
E) Nothing much. Have you any suggestions?

“Cumartesi ne yapıyorsun?” sorusuna verilen cevapta özne yapacağını ifade eder. Bu yapılacak işi tespit etmek içinde bizim konuşma metnini iyice incelememiz gerekir. Bu durumda bir anahtar kelime arayacağız. Boşluktan sonra Molly’nin “yardıma ihtiyacın var mı?” sorusuna karşılık Agnes “kesinlikle var olduğunu”, ve Molly’ye dikiş makinesini kullanıp kullanamayacağını soruyor. Anahtar kelime dikiş makinesi ve bu durumda bizimde arayacağımız ifadenin elbise ile ilgili olması gerekir. Bu ifade “A” şıkkında var.

Andy : Who were the Wright brothers?
Phil : To start with, they were bicycle repairmen in Ohio.
Andy : ………….
Phil : Because they were the first men to design an aircraft.

A) Aren’t they connected with the aircraft industry?
B) Surely that’s not why they are famous! Or is it?
C) But why are they so famous?
D) Is that why no one took them seriously?
E) Wasn’t it the wing design that made their flying machines so successful?

Boşluktan sonraki cümlede kullanılan “because=çünkü” ifadesi bir sebebi belirten kelimedir. Öyleyse bizde bu sebebin sorusunu şıklarda arayabiliriz. Sebep soran ifade de sadece “C” şıkkında var.

Amy : Whose books are these?
Terry: …………
Amy : Could they be Jane's?
Terry: They could be. In fact, they probably are hers.

A) They're yours, surely; aren't they?
B) I thought they were yours!
C) I don't know. They're certainly not mine.
D) They must be Jane's.
E) Well, they aren't mine and they aren't Jane's.

Kimin sorusuna karşılık verilen bir cevapta benim, onun, senin, vs, yada, emin değilim, bilmiyorum gibi ifadeler kullanılabilir. Biz boşluktan sonraki cümleye baktığımızda Amy’nın şöyle bir ifade kullandığını görüyoruz “Jane’in olabilir mi?”. Bu durumda verilen olasılık cümlesi doğrultusunda “Bunlar kimin kitaplarıdır?” Sorusuna cevap “bilmiyorum” dur. Bunu ifade eden şık “C” şıkkıdır.

THAT'S RİGHT. / TRUE / TRUE ….BUT….

“That's right” Sorulan sorulara olumlu yanıt verirken ya da söylenilen bir ifadeyi tasdik ederken bazen yes yerine kullanılabilir: “True” Daha önce kullanılan ifadeyi tasdik etmek amacıyla kullanılır. “No / True …. but ....” Daha önceki ifadeyi kısmen onaylamakla birlikte karşı bir fikir ileri sürmek için kullanılır:

Pat: If there's a good film on the TV tonight, let's watch it.
Nancy: There's Trial by Jury but we've both seen that.
Pat: ……………. .
Nancy: That's true. So sit down; It's about to start.

A) Then how about going to the cinema down the road?
B) I can't remember much about it, can you?
C) Yes; and I certainly don't want to see it again!
D) Well, I can't remember anything about it.
E) Yes; but it was a terrific film, and well-worth seeing again.

Boşluktan sonra kullanılan ifadede olumlu anlamda bir onay var. Konu televizyonda bir filmi seyretmeyle ilgili olduğundan dolayı ikisinin bir arada olduğu bir şık arayacağız. O da “E” şıkkında var.

Norman : They are asking here for volunteers to help with a research project in the Philippines.
Dan : Yes; I read that. Sounds interesting.
Norman : ………..
Dan : No; but they may help with the airfare out there. Let's ask for more details!

A) I've never done anything like that but would love to!
B) It certainly does! Let's go!
C) It would be a grand way to spend the summer holiday.
D) I presume no one will get paid!
E) If we could go together, we'd have a grand time.

Boşluktan sonraki cümleye baktığımızda “no” ifadesinden sonra “but” ifadesini ve arkasından gelen açıklamaların da uçak ücretine orada yardımcı olacaklarıyla ilgili olumlu bir düşünceyi ifade ettiğini görüyoruz. Bu durumda Norman’ın ifade edeceği düşüncenin olumsuz olması gerektiğine karar veririz. Olumsuz ifade sadece “D” şıkkında var.

THAT / THOSE / THIS / THESE

Konuşma esnasında kullanılan ifadelerden yerine göre bir önceki cümlenin tümü ya da bir önceki cümlede geçen tekil bir ad öbeği yerine geçen bir işaret zamiri olup karşılıklı konuşmalarda sık sık karşımıza çıkar.

Betty : I hardly know anything about the Hittites and the Phrygians. Who were they?
Mary : All I can tell you is that the Hittites preceded the Phrygians in ancient Anatolia and were defeated by them.
Betty : …………..
Mary : I can't help you with these things. You'd better get a book on the subject.

A) Yes. I know that but what about their origins, cultures, religions and languages?
B) The Hittites had their capital in central Anatolia, didn't they?
C) I know that Anatolia has always been a crossroads for many peoples in history.
D) The Phrygian capital, Gordian, was originally situated on a hill close to Sakarya
E) You know, Egypt is the only country that I know anything about.

Boşluktan sonra kullanılan “these things” ifadesi bir önceki cümlede birden fazla cansız nesneye gönderimde bulunan bir işaret zamiridir. Seçeneklere baktığımızda sadece “A” şıkkında çoğul ifadesi var. Diğer seçenekler baktığımızda bahsedilen öğeler ya kişilerle ilgili, yada tekil olan öğelerdir.

James : Do you know where I can hire a car?
Mark : ……….
James : I'd really appreciate that. Are you sure you don't need it?
Mark : No, I don't need it before next week.

A) Hiring a car is expensive. Why don't you borrow my car
B) Well, there are lots of car rental agencies. You can find their phone numbers in the yellow pages
C) Sorry, I have no idea about where you can hire a car
D) I think, you'd better take a taxi
E) There is a car rental agency at the end of this street on your left

Yine “yes / no” ile sorulan ancak birde yer soran bir ifade iç içe kullanılmış. Boşluktan sonraki cümlemizde de kişi, bunun için gerçekten minnettar kalırım cevabını verdikten sonra, ona gereksinim duymayacağına emin misin diye de bir soru sormuş. Bir şey teklif edildiğinde kişi minnettarlığını ifade eder. That araba kiralama ile ilgili bir gönderim olduğundan dolayı, hem konuyu, hem de teklifi ifade eden bir şık aradığımızda onu “A” şıkkında görüyoruz.

DO (THAT/İT)

Bir önceki cümlede gelecek zamanda veya şimdiki zamandaki fiil yerine do yardımcı fiili that / it ile yapılacak işe gönderimde bulunmak için kullanılabilir. Ancak, sadece do tek başına da kullanılabilir

Tom: Mike had an accident and he is at the hospital. Have you heard it?
Sally: No, I hope he hasn’t been seriously wounded. I will go and visit him very soon.
Tom: ………..
Sally: Sure. My first job will be doing that.

A) I wonder how he managed that
B) Please do. He will be happy to see you there
C) He is always driving carelessly
D) His parents are very worried about him now
E) I have always complained about his hasty mannerBoşluktan sonraki ifadede kullanılan “Sure” olumlu bir onayı belirtir. Ve sonraki cümlede de yapılacak olan bir eylemde bu ifadenin arkasından kullanılıyor. Bu durumda bizim de arayacağımız doğru seçenek yapılacak işe gönderimde bulunan ifadeyi içerecek. Yapma eylemi “do” sadece “B” şıkkında var.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski