Cümle Tamamlama - YDS çözümleri ve Yaklaşımlar 1

Cümle tamamlama sorularını çözmek için kullandığımız tam 10 tane tekniğimiz var. Bunlar önem sırasına göre;

1. Soruda “most, many, a lot of” gibi çokluk bildiren sözcük varsa şıklarda ‘nerde çokluk orda zıtlık’, ilkesine göre zıtlık bağlacı aranır,

1. Enthusiasts in some countries had been building small rockets and thinking about space travel for many years, ............ .

A) which went on to launch the first astronauts on the Redstone rocket in 1961
B) therefore most of this work involved building large rockets for actual space travel
C) whereas a Russian teacher worked out many of the principles of rocket science 50 years ago
D) but it was a team of scientists and engineers in Germany that finally made the dream a reality
E) even though they had been fascinated by the idea of space travel since their childhood

Sorunun son satırındaki “for many years” (nerde çokluk orda zıtlık kuralı) ve ondan sonraki virgüle bakarak A ve B’yi eliyoruz. Sorudaki fiil “had V3” olduğuna göre doğru şıktaki fiil “V2” olmalı. Bu nedenle fiilin “had V3” olduğu E’de gider. Past perfect tensin (-miş’li geçmiş zaman) ne zaman ve nasıl kullanıldığını hatırlayalım. Geçmişte birbirine bağlı ve birbirini izleyen iki eylemden ilki için past perfect (had+V3), ikincisi içinse simple past (V2) kullanılır. Bu nedenle olayların sıralaması açısından C de olmaz. Yani sorunun fiili V2, C’nin ki had+V3 olmalı. Bu nedenle geriye D kalır. Buna göre eskiden bazı meraklılar yıllar boyunca küçük roketler yaparak uzaya gitmeyi hayalleri kurmuşlar ama bu hayali gerçekleştiren Almanya’daki bir grup bilim adamı ve mühendis olmuş. Cevap: D

2. Statements made in the media can plant distortions in the minds of millions, ......... .

A) while the news often has an implicit bias that may portray opinions in misleading ways
B) although people attribute some misconceptions to a predetermined campaign of certain authorities
C) instead they are most likely the result of common types of reasoning errors
D) but learningto recognize commonly used fallacies will help you separate fact from fiction
E) and TV shows should be supplied with both educational and entertaining characteristics

Medyadaki ifadeler milyonlarca insanın kafasını karıştırabilir, diyen bu soruyu bizim yapısal ip- uçlarımızla yapmak yine çok kolay. Virgülle biten cümleden sonra “but” gelir ilkesi, hele bir de soruda “can” varsa, zıtlık-olasılık ilişkisine göre yani “but-may/can” ilişkisine göre şıklarda “but” aranır. Dahası soruda buradaki gibi çokluk bildiren “millions” sözcüğü gibi çokluk bildiren sözcükler olduğunda “nerde çokluk orda zıtlık” ilkesi de şıklarda olumsuz bilgi veren ve zıtlık bağlacı ile başlayan bir şıkkın doğru olacağını gösterir. Bu özelliğe sahip olan şıklar B veya D seçenekleridir. B doğru olamaz çünkü burada da “misconceptions” ifadesi ile olumsuz bir şey söyleniyor. D’de ise yaygın olarak kullanılan hileleri tanımayı öğrenmek, gerçeği hayalden ayırmanıza yardım edecektir, deniyor. O zaman bu olumlu bilgi, soruyu anlamlı olarak tamamlıyor. Cevap: D

2. Soruda “but” vb. zıtlık bağlacı varsa hem soruda hem de doğru şıkta ‘zıtlık-olasılık” ilkesine göre “may” veya “can” olabilir,

3. ............, but the two forms of writing are so unlike each other that they probably developed independently.

A) Some historical linguists have postulated that early Egyptian might represent the survival of a root language
B) Among the many facets of Egyptian culture that have fascinated archaeologists is the Egyptian system of pictographic writing
C) The photographic nature of Egyptian hieroglyphics may indicate an early influence from the Sumerian cuneiform script
D) Contrary to the Sumerian cuneiform script, Egyptian hieroglyphics never evolved very far towards a system of phonograms
E) As in Sumer, writing technology quickly became an important tool for Egyptian government and administration

Sorudaki but bağlacı her zaman iyi bir ip ucudur. Örneğin “but”ı görünce seçeneklerde zıtlık-olasılık, zıtlık-çokluk ilişkisi arayabiliriz. Veya “still” sözcüğü arayabiliriz. Bu soruda iki tür yazı biçiminden söz ediliyor. Seçeneklerde aynı zamanda bunların karşılığına bakabiliriz. Böyle iki tür yazı, C ve D seçeneğinde var. C’deki “may”, but/May-can zıtlık –olasılık ilişkisi de olabilir. Anlam olarak önce D şıkkını soruyla birleştirelim. Burada kısaca, Mısır hiyeroglafik yazısının Sümer yazı biçiminden etkilenmiş olabileceğini, ancak her iki yazı biçiminin birbirinden çok farklı olduğu, söyleniyor. O zaman doğru seçenek C.

4. ............., infectious disease continued to kill half of all Europeans before they reached the age of twenty.

A) Although famines became less common and less widespread in Europe in the eighteenth century
B) Unless the total number of urban dwellers across Europe as a whole did not change markedly between 1600 and 1800
C) Because improved sanitation, together with a better diet, may have played some role in the rise of Europe’s population in the 1820s
D) Since Naples went from a population of 300.000 in 1600 to nearly half a million by the late eighteenth century
E) Just as many of the million or so men and women employed in the textile trade in northern France in the seventeenth century lived in cities

Soruda verilen bilgiye bakılırsa bulaşıcı hastalıklar bir zamanlar tüm Avrupa nüfusunun yarısını öldürmüş. “All” sözcüğü çokluk çağrıştırır. Yani nerde çokluk orda zıtlık tekniğimize gore seçenekelrde bir zıtlık bağlacı aramamız gerek. Bu yalnızca A’da var. Burada sorudaki çokluğun (all) tersi olan azlığı bildiren “less” te iki kere kullanılmış. 18.yy’da Avrupada açlık gittikçe azalmış ama bulaşıcı hastalıklar nüfusun yarısını öldürmüş.Cevap: A

5. Although relatively few people have outright food allergies, ......... .

A) there are many who have difficulty in digesting certain foods
B) peanuts are among the most allergenic foods
C) biotechnologists are altering some foods genetically in an attempt to eliminate the proteins
D) the majority took a firm stand against genetically modified foods
E) the number of people who experience a reaction to vegetables is very negligible

Bu sorumuzda zıtlık ve azlık miktarını ifade eden ‘a few’ var ve yan cümlemizin öznesi ‘people’. Bizimde arayacağımız ana cümlede özne çoğul ve insan olacak. ‘Many’ A şıkkında insanların yerine kullanılan bir kişi zamiri.


- 1 - 2 - 3 -

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski