The Simple Past Tense

THE PAST SIMPLE TENSE

INTRODUCTION (Giriş)

Geçmişte olmuş ve bitmiş eylemleri dile getirmek için “the Past Simple Tense” kullanılır. Bizi bu eylemlerin etki ve sonuçlarından daha çok ne zaman olup bitiği ilgilendirir. Bu eylemlerin ne zaman yapıldığı ya açıkça belirtilir veya konuşmalardan kolayca anlaşılır. Bu tür ifadeleri genellikle aşağıdaki gibi Zaman Zarfları (adverbs of time) ile birlikte kullanırız.

this morninga few days agoonce upon a time
a while agoafteryesterday
beforesome years agoin 1987
the other daylast monthlong long ago
at sunsetat ten o'clockstill
years agoa short time agoat one time
a long time agooncethe day before yesterday

Bu zamanla olumlu bir cümle ifade edilirken, kullanılan fiiller “düzenli (regular)” yada “düzensiz (irregular)” fillerin ikinci şekli olan fiiller kullanılır. Olumsuz ve soru ifade eden cümle yapılarında fiil yalın halde kullanılır.

A. Düzenli ( regular) fiillerin past biçimi fiilin yalın haline genellikle “ –ed” eklenerek elde edilir.

  work        worked
  want        wanted
  study       studied
  shave      shaved
  invite       invited
  enjoy       enjoyed

 • At the end of the War of Independence, a number of people still wanted the old ruler.
 • The train arrived at the station ten minutes ago.
 • I applied for the job as a tourist guide last week.

Düzenli fillerin “-ed” eki almasıyla ilgili yazım kuralları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Çoğu düzenli fiil -ed alır.
govern
walk
 governed
 walked
 look
 work
 looked
 worked
Bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harften oluşan kısa fiillerde, sondaki sessiz harf çift yazılır.
ban
rob
 banned
 robbed
 beg
 stop
 begged
 stopped
Sonu -e ile bitenler sadece -d takısı alır.
gaze
smile
 gazed
 smiled
 hate
 save
 hated
 saved
Sonu bir sessiz harf+y ile bitenlerde - y , - i olur, ondan sonra - ed eklenir.
dry
study
 dried
 studied
 fry
 try
 fried
 tried
- y den önce bir sesli harf varsa yazımda değişiklik olmaz.
delay
pray
 delayed
 prayed
 play
 spray
 played
 sprayed

B. "BE" fiilinin past biçimi "was, were" biçimindedir.
 • He was late for work yesterday, so his boss was angry with him.
 • They weren’t at home last night.
 • Once upon a time there was a poor old fisherman.

C. Düzensiz *(irregular verb) filler hiçbir ek almaz. Ancak, yapıları değişir, yapıları aynı kalabilir, yada ses olarak farklı ifade edilebilir.

speak
become
cut
read
 spoke
 became
 cut
 read
draw
make
bet
win
 drew
 made
 bet
 won

*Düzensiz fiillerin listesi için The List of Irregular Verbs'e bakınız.

 • The prisoner got away from the prison a few days ago.
 • We had a picnic the day before yesterday.
 • My elder brother became a teacher two years ago.

Geçmişte birbiri ardına meydana gelen ardışık ifadeler anlatmak için “the Past SimpleTense” kullanılır.
 • Martin got out of his bed, went to the shower, opened the tap and washed his face with cold water.

ÖNEMLİ NOT : Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.

USAGE (Kullanışı)

“The Simple Past” geçmişteki alışkanlıklarımızı (habitual actions) ya da sık sık tekrar edilen eylemleri (repeated actions) dile getirmek için kullanılır. Bu tür söz dizileri aşağıdaki Süreklilik Zarfları (adverbs of frequency) ile birlikte kullanılır. “How often, how many times” gibi soru sözcüklerine genellikle aşağıda verilen zarflar kullanılarak yanıtlanır:

always
sometimes
hardly ever
often
usually
once
frequently
occasionally
twice
seldom
every
three times
rarely
never etc.

 • A - How often did you write to your father?
         B - I wrote to my father twice a month.

 • A - Did you always teach English in that school?
         B- Yes, I always taught English in that school.

 • My brother spoke Arabic to me occasionally.
 • I telephoned him five times last weekend.
 • When I was in Istanbul, I saw my chemistry teacher once in a while.
 • I often played tennis with my teacher when I was at the boarding school.
 • My brother played bridge a lot when he was at the university.
 • In the Stone Age, man used implements and weapons made of flint.

Bu tür eylemler aşağıdaki değişik cümle yapıları ile de dile getirilebilirler:

   used to        be in the habit of
   would         It is one’s habit

 • I wrote to my father twice a month.
 • I used to write to my father twice a month.
 • I would write to my father twice a month.
 • I was in the habit of writing to my father twice a month.
 • It was my habit to write to my father twice a month.
 • Jack took a cold shower every morning.
 • Jack used to take a cold shower every morning.
 • Jack would take a cold shower every morning.
 • Jack was in the habit of taking a cold shower every morning.
 • It was Jack’s habit to take a cold shower every morning.

Bir kereye mahsus yapılan eylemler bu anlamda kullanılamazlar.
 • When I fell down last month I broke my arm.
 • The man visited us last week was a spy.

Geçmişte belirli bir süre devam etmiş eylemleri ve olayları ifade etmek için “the Past Simple” kullanılabilir.
 • My father always lived in the same village. 
         (Babam artık yaşamıyor.)
 • How long did Mary work in the Good Year?
         (Mary artık çalışmıyor.)
 • How many years did they live together?
         (Artık birlikte yaşamıyorlar.)

Hikaye anlatmak için de “the Past Simple Tense’i” kullanabiliriz.
 • Once upon a time there was a very rich man. He was even the richest of the country. But he never liked to spend his money.

“The Past Simple”, “nearly”, “almost” sözcükleri ile birlikte kullanıldığı zaman “Az kalsın ... çektim / çaktım" anlamına gelir.
 • I nearly fell into the water. (Az kalsın suya düşecektim.)
 • Sally was almost run over by the lorry. (Sally az kalsın bir kamyon tarafından çiğnenecekti.)
 • The hunter almost killed the poor man. (Avcı az kalsın zavallı adamı öldürecekti.)

Bu söz dizileri şu ifadeler ile de dile getirilebilir:

Be on the point of doing something:
 • I was on the point of falling into the water.=I nearly fell into the water.
        (Suya düşmek üzere idim.)

Be about to do something:
 • I was about to fall into the water.=I nearly fell into the water.
         (Suya düşmek üzere idim.)


EMPHATIC “DO” :
Simple Present ve Past Simple tense’lerde olumlu cümlede do/does,did kullanılmaz. Ancak vurguyu artıran bir ifade kullanılmak istendiğinde bu yardımcı fiiller olumlu cümlede kullanılabilir.
 • A - Your sister doesn’t like live concerts, does she?
         B - Yes, she does like.

 • A - You didn’t visit your grandfather at the hospital yesterday, did you?
          B - Yes, I did visit him.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski