Noun Clause (İsim Cümleleri)

NOUN CLAUSES 
(İsim Cümlecikleri)

İngilizce de basit cümlenin yapısal dizilişinin ÖZNE + YÜKLEM + NESNE biçiminde sıralanmış olduğunu biliyoruz. İsim cümlecikleri (Noun Clauses) de, isim olma özeliklerinden dolayı, bu yapının temel öğelerinden olan cümlenin öznesi yada nesnesi gibi kullanılabilir. Bir cümlede daima “NE” sorusuna cevap verir. İsim Cümlecikleri (Noun Clauses) bir cümlede özne yada nesne olarak üç ayrı grupta toplayabiliriz. Bunlar;

A - “That” ile başlayan isim cümleleri
B - “Whether / if” ile başlayan isim cümleleri
C - Soru kelimeleri ile (what / where / how / when, etc) başlayan isim cümleleri

NOUN CLAUSE AS SUBJECT (ÖZNE OLARAK)

A - NOUN CLAUSES BEGINNING WITH “THAT”
(“THAT” İLE BAŞLAYAN İSİM CÜMLECİKLERİ)


Düz cümleleri “isim cümleciği” (noun clause) yaparken isim cümleciğinin başına “that” yada “the fact that” getirilir. Cümleye –mesi / ması anlamını kazandırıyor. Aşağıda özne (subject) durumunda kullanılan yapılar verilmektedir.

Statement: He invented a new device for keeping food fresh for a long time. This is incredible.
Noun clause: That he invented a new device for keeping food fresh for a long time is
incredible.(Yiyecekleri uzun süre muhafaza eden yeni bir alet icat etmesi inanılmaz.)

Statement: Martin is very pessimistic about life. That worries his family.
Noun clause: That Martin is very pessimistic about life worries his family.
(Martin’in hayat hakkında kötümser olması ailesini endişelendiriyor.)

Statement: You are quick tampered. That causes much trouble.
Noun clause: That you are quick tampered causes trouble.
(Çabuk öfkelenen bir mizacının olması başının derde girmesine sebep oluyor.

Statement: Excessive demand causes inflation. It is a known fact.
Noun clause: Excessive demand causes inflation is a known fact.
(Aşırı talebin enflasyona sebep olduğu / olması bilinen bir gerçek.)

Ancak, “that clause” un cümlenin başında özne konumunda kullanılması daha çok resmi İngilizce’de (Formal English) yaygındır. Günlük dilde (Informal English) bu kullanım yerine cümleye “it+be+adjective” veya “it+be+V3” ile başlayıp isim cümleciğinin (noun clause), nesne (object) biçiminde kullanılması daha yaygındır.

· It is surprising that she won the gold medal.
· It is incredible that he invented a new device for keeping food fresh for a long time.
· His family is worried that Martin is very pessimistic about life
· It causes trouble that you are quick tampered.
· It is a known fact that excessive demand causes inflation

NOUN CLAUSE AS OBJECT (NESNE OLARAK)

A - NOUN CLAUSES WITH “THAT”
(“THAT” İLE OLAN CÜMLECİKLER)


İsim Cümlecikleri (Noun Clause) cümlenin nesnesi olarak kullanıldığında, bir sıfatın (adjective), bir ismin (noun) veya bir fiililin (verb) arkasından gelebirler. Bunları ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir.

AFTER SOME ADJECTIVES
(BAZI SIFATIN ARKASINDAN)


Duygu ve tavır ifade eden bazı sıfatlardan sonra “that clause” kullanılabilir. Bu sıfatların bazıları aşağıdaki listede sunulmuştur. Bu tür cümlelerde “that” kullanılmayabilir.

afraid
apparent
anxious
aware
certain
confident
conscious
convinced
disappointed
disappointing
fair
glad
happy
likely
obvious
optimistic
pleased
pleasing
strange
uncertain
surprised
surprising
sure
true
unfair
unfortunate
sorry
unlikely,etc.


Statement: Sam was sacked from the firm. I’m sorry for that.
Noun clause: I’m sorry (that) Sam was sucked from the firm
(Sam’ın firmadan kovulmasına üzgünüm.)

Statement: Maria won the beauty contest. We're all surprised for that.
Noun clause: We're all surprised (that) Maria won the beauty contest.
(Maria’nın güzellik yarışmasını kazanmasına hepimiz şaşırdık.)

Statement: Our team will win the championship this year. It isn't obvious
Noun clause: It isn't obvious (that) our team will win the championship this year.
(Takımımızın bu yıl şampiyonluğu kazanacağı kesin değil.)

Sonu –ing ile biten sıfatlarla olayların durumunu ifade ettikleri için özne olarak “it” kullanılır –ed alan bazı sıfatlarla da bir canlının duygularını ifade edileceğinden I, she, he, they, my brothers, they gibi kişi zamirleri kullanılır.

· It is pleasing that you have promoted as head engineer.
· I am pleased that you have promoted as head engineer.
· It was depressing that she failed to pass the university exam.
· Her parent was depressed that she failed to pass the university exam.

AFTER SOME NOUNS
(BAZI İSİMLERDEN SONRA)


İngilizce’de bazı isimler de arkasından “that caluse” alırlar. Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan bu isimlerin listesi verilmiştir:

advice
a good thing
argument
assumption
belief
chance
claim
conclusion
contention
demand
doubt
evidence
expectation
explanation
fact
fear
hope
idea
impression
indication
likelihood
miracle
mercy
news
nuisance
observation
opinion
pity
possibility
probability
reason
recommendation
relief
requirement
shame
theory
view
suggestion
wonder, etc.

· It's a shame (that) you didn’t let us know your engagement.
  (Bize nişanlandığını söylememen ayıp.)
· It's widely accepted belief (that) staying in a hotel room numbered 13 brings bad luck.
  (Bir otelin 13 numaralı odasında kalmanın kötü şans getirdigi yaygın olarak kabul edilen 
  bir inançtır.)
· It was a miracle that the boy survived when he fell from the 6th floor.
  (6. kattan düştüğünde çocuğun hayatta kalması bir mucize idi.)
· It is really pity that the he hasn’t make a good progress even he studies hard.
  (Sıkı çalışıyor olmasına rağmen bir gelişme gösterememesi gerçekten yazık bir durum.)

AFTER SOME VERBS
(BAZI FİİLLERDEN SONRA)


İngilizce de bazı filler arkalarından İsim Cümlecikleri (Noun Clause) alabilirler Bu fillerden sonra kullanılan “that clause” cümlenin nesnesi (object) konumundadır. Aşağıdaki listede yaygın bir şekilde kendilerinden sonra “that clause” alabilen fiiller verilmiştir.

acknowledge
assure
declare
explain (wh)*
accept
beg
decide (wh)*
fear
admit
believe (wh)*
demand
feel
advise + obj.
claim
demonstrate
figure
agree
command
deny
find (wh)*
allege
comment
determine
forget (wh)*
announce
complain
discover
foresee
answer
conclude
dispute
gather
appear
confess
doubt
grumble
argue
confirm
dream
guarantee
arrange (wh)*
consider (wh)*
elicite
guess
ask (wh)*
contend
estimate (wh)*
happen
assume
convince + obj.
expect
hear (wh)*
hold
occur to+object
record
show (wh)*
hope
order
recognize
stipulate
imply
persuade
recommend
suggest (wh)*
indicate
point out
reflect
suppose
inform + obj.
predict
repeat
suspect
insist
presume
remark
swear
judge
pray
remember (wh)*
teach
know (wh)*
presume
remind + obj.
tell (wh)*
learn
pretend
reply
think
make out=state
promise
report
threaten
maintain
propose
request
understand (wh)*
mean
prove (wh)*
resolve
urge
mention
realize (wh)*
reveal (wh)*
warn + obj.
notice (wh)*
recall
say (wh)*
wish
notify
read
see (wh*)
wonder (wh)*
object
reason
seem
worry
observe
reassure
sense (be aware of)
write
Yanında (wh)* bulunan filler, bir soru sözcüğüyle yada whether ile başalyan bir İsim Cümleciği (Noun Clause) da alabilirler.

· It is believed that two of the prisoners had already died when the riot started in the jail.
  (Hapishanede isyan çıktığında mahkumlardan ikisinin zaten ölmüş olduğuna inanılıyor.)
· Boys are often taught that they mustn't show their feelings.
  (Erkek çocuklarına genellikle duygularını göstermemeleri gerektiği öğretilir.)
· The governor denied that he took bribes from the businessmen.
  (Vali işadamından rüşvet aldığını inkar etti)
· I know that Latin is no longer spoken as a native language.
  (Latince’nin artık yerel bir dil olarak konuşulmadığını biliyorum.)
· It took me a day or two to convince her that I wasn't going to deceive her.
  (Onu kandırmayacağıma ikna etmek bir iki günümü aldı.)
· Has anyone ever told you that you have the most beautiful eyes?
 (Sana en güzel gözlere sahip olduğunu hiç kimse söyledi mi?

Appear, seem, happen, occur ve turn out özne olarak “it” alır.

· It seems to me that Tom will fail this year again.
· It turned out that the thief was Mr. Blake’s next door neighbour.

Promise (söz vermek) ve predict (tahmin etmak) geleceğe yönelik ifadeler oldukları için yardımcı fiil olarak “will” alırlar. Yüklem past olduğunda da “would” kullanılır.

· The economists predict that this year’s inflation rate will drop to 10 per cent.
· He promised that he wouldn’t cheat in the exams again.

Beg, command, decide, demand, determine, order, resolve, urge, insist, ve suggestfilleri ana cümlenin yüklemi olduklarında hem present hemde pastdurumda genellikle “should” alırlar.

· The commander ordered that the soldiers should clean the area thoroughly.
· The doctor suggested that I should start a regular diet and exercise.
· They have decided that they should be careful next time when they are employing new worker.
· She decided that she would leave her money to her nephew.

SOME IMPORTANT NOTES ON THE USE OF NOUN CLAUSE

1- I don’t think / I can’t think

“I don’t think ….” İfadesi zannetmiyorum anlamında gelir;

  • I don’t think that he will leave his job as he is expecting to be promoted.
     (Terfi edeceğinden dolayı işinden ayrılacağını zannetmiyorum.)

  • I don’t think I will work with you under these harsh conditions.
     (Sizinle bu zor koşullar altıda çalışacağımı zannetmiyorum.)

“I can’t think” bir neden düşünemiyorum, anlayamıyorum anlamında kullanılır.

  • I can’t think why she won’t accept to join us.
     (Bize katılmayı neden kabul etmeyeceğine dair bir neden düşünemiyorum.)

  • I can’t think why she refused our offer.
     (Teklifimizi neden reddettiğini bir türlü anlayamıyorum.)

2-“Ask, want to know, wonder, be not sure, etc…” gibi fiiller “that” ile değil, daha çok “whether / if” yada “what, where how, when” gibi soru kelimeleri alır.

3-“Tell, understand, explain, know, etc…” gibi filler her üç yapıyı ile kullanılabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski