Defining Relative Clauses

RELATIVE / ADJECTIVE CLAUSE
Tanımlayıcı İlgi Bağlaçları


Bir cümlede bir ismi nitelemek veya tanımlamak için sıfat kullanırız. Yaşlı adam, güzel kız, büyük bina gibi. Ancak, İngilizce bir cümlede ismi tanımlamak için bazen sıfat kullanarak değil de cümlede kullanılan özne yada nesne durumundaki ismi, tanımlayıcı bir cümle kullanarak niteleyebiliriz. Bu tanımlamayı oluştururken tanımlanacak olan ismi bir ilgi bağlacı kullanarak tanımlayıcı olan cümleye bağlarız. Bu ilgi bağlaçlarını Relative Prouns olarak tanımlarız. Relative Pronoun (İlgi Bağlacı) özne yada nesnenin özeliklerine göre kullanılır. Bunlar aşağıdaki tabloda grup hallinde verilmiştir.


RELATIVE PRONOUNS / İLGİ BAĞLAÇLARI

PERSON
(kişi)

NON-PERSON
(kişi olmayan 
hayvan / nesne)

POSSESIVE
(mülkiyet)

PLACE
(yer)

TIME
(zaman)

REASON
(sebep)

who
whom
that

which
that


whose
of which


where
in which


whenwhyRelative Pronoun (İlgi Bağlacı) kullanarak tanımlanan cümle özne yada nesne olarak temel cümlenin yan cümlesini oluşturur ve bu tür cümleler Relative Clause (İlgi Cümleciği) olarak tanımlanır, sıfat gibi bir işleve sahip olduklarından dolayı Adjective Clause (Zarf Cümleciği) olarak ta tanımlanabilir. Relative Caluse (İlgi Cümleciği) iki şekilde oluşur.

1-Defining Relative Clause: cümlede özne yada nesnenin tanımlayıcı bir cümle ile açıklanmasıdır, yada ne olduğunun tanımlanmasıdır. Örneğin:

· The man who I met on the way home invited met to a local meeting.

Gibi bir cümlede “the man who I met on the way home” bir Defining Relative Clause yapıdır. Bir diğer açıklama ile WHO Relative Pronoun (İlgi Bağlacı)’ı ile özneyi bir cümleye bağlayarak THE MAN’ı tanımladık. Eğer “THE MAN” ifadesinden sonraki “who I met on the way home “ cümleciği olmasa “THE MAN” isminin kimi nitelediği belli olmayacaktı. Bu tür tanımlamalarla Hangi …..?sorumuza cevap ararız. Ve verilen cevapta da tanımlanan ifade Türkçe’ye çevrildiğinde “olan, yapan, yapmış olan yapacak olan, vs” gibi ifadeler alır

2- Non-defining Relative Clause: Bu tür bir cümle yapısında, cümlenin öznesi yada nesnesi tanımlanamaz. Bahsedilen özne tada nesne hakkında fazladan bilgi verir. Özne yada nesneden virgül ile ayrılır ve Türkçe’deki ara söz gibidir. Non-defining Relative Clause olan bir yapıda THAT kullanılmaz.

· Atatürk, who was the founder of Turkish Republic, is considered one of the greatest leader in the world.

Yukarıda ki cümlede Atatürk, who was the founder of Turkish Republic, bir Non-defining Relative Clause dur. Atatürk herkes tarafından bilinen bir liderdir. Biz onu tanımlayamayız, ancak onun hakkında fazladan bilgi veririz.Virgülden sonra gelen “who was the founder of Turkish Republic” Atatürk hakkında fazla bilgi vermiştir.

DEFINING RELATIVE CLAUSE 
(Tanımlayıcı İlgi Cümlecikleri)

Relative Clause bir cümlenin öznesinin nitelenmesini esas alan bir yapıyı örneklendirsek, cümlede tanımlanacak olan cümle ve tanımlayacak olan cümleyi belirleriz. Bu cümlelerin ortak öğesini kullanarak niteleme yaparız.

-The man had to leave country. (Adam ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.) (tanımlanacak cümle)
-He was being questioned by the dedectives. (O dedektifler tarafından sorgulanıyordu) (tanımlayıcı cümle)

Yukarıdaki cümlede ortak olan “The man” ve “He” dir. Özneye “Hangi adam ülkeden ayrılmak zorunda kaldı?” diye bir soru soracak olursak, tanımlayıcı olan cümlenin yanı “O dedektifler tarafından sorgulanıyordu” cümlesinin bir sıfat gibi özneyi tanımlayacağını anlarız. Özneyi nitelemek için tanımlayan cümlenin öznesi ortak olduğundan kaldırılır, ve onun yerine kişiyi nitelemek için kullanılan “who / that” kullanılarak cümle nitelenilir ve nitelenen bu cümle “THE MAN” ifadesinin önüne taşınır ve böylece sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Yanı “Hangi adam ülkeden ayrılmak zorunda kaldı?” sorusunun cevabı da “dedektifler tarafından sorgulanıyor olan adam” olur. Oluşan bu cümlemiz iki ayrı basit bir cümleyi içinde barındıran, aşağıdaki gibi bir Realative Clause bir cümle olur

The man who / that was being questioned by the dedectives had to leave country.
(Dedektifler tarafından sorgulanan adam ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.)

Yukarıdaki cümlede “who / that was being questioned by the dedectives” bağ cümleciği ile “THE MAN” ismini nitelemektedir, ve kullanılan “who / that” kişileri tanımlamak için kullanılan bir bağlaçtır. Bu nedenle de bağ cümlecikleri bulundukları cümlede öğeyi tanımlarken bir anlamda da sıfat görevi üstlenirler. Relative Clause bir cümledeki isim özne (subject) yada nesne (object) olarak nitelenebilir.


RELATIVE CLAUSE DEFINING PEOPLE AS SUBJECT 
(öznenin kişi olarak tanımlanması)

Eğer nitelenecek olan isim niteleyen cümlede de özne (subject) durumunda ise, ve İlgi Bağlacı (Relative Pronoun), sıfat cümleciğindeki öznenin yerini alacaksa ve sıfat cümleciğinin öznesi insan ise, bu durumda WHO ve THAT Bağ Zamirleri kullanılır.

· Babies had very little chance to live. They were born prematurely.
  Babies who / that were born prematurely had very little chance to live
  (Erken doğan çocukların yaşamak için çok az şansı vardı)

· The worker stopped working. He didn’t get his wage.
  The worker who / that didn’t get his wage stopped working.
  (Ücretini alamayan işçi çalışmayı bıraktı.)

· My daughter wants to quit her job. She married two months ago.
  My daughter who / that married two months ago wants to quit her job.
  (İki ay önce evlenen kızım işten ayrılmak istiyor.)

Eğer sıfat cümleciğinin nitelediği isim, "kişiler/insanlar" anlamındaki "the people" ise, yerine "those" kullanılabilir.

· Those who spend their money extravagantly can’t save enough money for  rainy days.
  (Parasını müsrifçe harcayanlar kötü günler için yeteri kadar para biriktiremezler)
· Those who want to resign in June shouldn’t apply for in service training programme.
  (Haziranda emekli olmak isteyenlerin hizmet içi eğitim programına baş vurması gerekmiyor.)
· The government needs to establish more shelters to care for those who don’t have houses.
  (Hükümet evi olmayanlara barınabilmeleri için daha fazla kalınabilecek yer temin etmek      durumundadır.)

RELATIVE CLAUSE DEFINING PEOPLE AS OBJECT 
(Nesnenin Kişi Olarak Tanımlanması)

Eğer nitelenecek olan isim niteleyen cümlede de nesne (object) durumunda ise, Bağ zamir (Relative Pronoun), sıfat cümleciğindeki nesnenin yerini alacaksa ve sıfat cümleciğinin nesnesi insansa, bu durumda WHOM, WHO, THAT bağ zamirleri kullanılır ya da bağ zamiri atılabilir. "WHOM" daha çok resmi dilde kullanılır.

· An old gentleman has invited Mike and his mother to lunch. His mother knows him very well.
  An old gentleman who(m) / that  his mother knows very well has invited make and his mother to lunch
  An old gentleman his mother knows very well has invited Make and his mother to lunch
  (Annemin çok iyi tanıdığı yaşlı bir beyefendi Mike ve annesini öğle yemeğine davet etti.)

· That was the woman. I wanted to see her yesterday.
  That was the woman that / who(m) I wanted to see yesterday.
  That was the woman I wanted to see yesterday.
  (O dün görmek istediğim kadındı.)

Nesneye yönelik sıfat cümleciklerinde, bağ zamirden hemen sonra ikinci bir özne vardır. Bu tip sıfat cümleciklerinde resmi dilde kullanılan bağ zamiri “whom”dur. who ve that ise (that who'ya göre daha sık kullanılır) daha çok konuşma İngilizce'sinde kullanılır.

· The boy was very pleased. His Science teacher praised him.
  The boy whom his science teacher praised was very pleased.
  1. Özne                   2. Özne
  The boy who his science teacher praised was very pleased.
  1. Özne                 2. Özne
  The boy that his science teacher praised was very pleased.
  1. Özne               2. özne
  The boy his Science teacher praised was very pleased.
  1. özne         2. özne
  (Fen öğretmeninin övdüğü çocuk çok memnundu.)

Bağ zamiri olarak bir “whom” bir edatla kullanılırsa cümlenin sonunda yada “whom” dan önce kullanılır. Edat “who” ve “that” dan önce kullanılmaz.

· These are the workers. We built this bridge with them.
  These are the workers that / who / who(m) we built this bridge with.
  These are the workers with whom we built this bridge.
  These are the workers we built this bridge with.
  (Bunlar birlikte bu köprüyü inşa ettiğimiz insanlardır.)

RELATIVE CLAUSE DEFINING THINGS AS SUBJECT 
(Kişi olmayan öznenin tanımlanması)

Eğer nitelenecek olan isim niteleyen cümlede de özne (subject) durumunda fakat kişi olmayan özeliklere sahip ise, Bağ zamir (Relative Pronoun), sıfat cümleciğindeki öznenin yerini alacaksa ve sıfat cümleciğinin öznesi hayvan veya eşya ise “whİch” ve “that” (İlgi Bağlacı) (relative pronoun) kullanılır.

· Birds remind me that spring is near. They are singing in my garden
  Birds which / that are singing in my garden remind me that spring is near.
  (Bahçemde öten kuşlar bana baharın yakın olduğunu hatırlatıyor.)

· The houses have got a beautiful gardens. They are located by the river.
  The houses which / that are located by the river have got a beautiful gardens.
  (Irmağın kenarında yapılmış olan evlerin güzel bahçeleri var.)

· The dog hasn’t contracted any harmful diseases. It bit me two week ago.
  The dog which / that bit me two week ago hasn’t contracted any harmful diseases.
  (İki hafta önce beni ısıran köpek herhangi bir zararlı hastalığa yakalanmamıştı.)

RELATIVE CLAUSE DEFINING THINGS AS OBJECT: 
(Kişi olmayan nesneye tanımlanması)

Eğer nitelenecek olan isim niteleyen cümlede de nesne (object) durumunda ise İlgi Bağlacı (Relative Pronoun), sıfat cümleciğindeki nesnenin yerini alacaksa ve sıfat cümleciğinin nesnesi hayvan ya da eşya ise, bu durumda WHICH ya da THAT bağ zamirleri kullanılır veya bağ zamirinden hemen sonra 2. bir özne geleceği için bağ zamirleri atılabilir. Ancak Bağ Zamirlerden sonra bir fiil geldiğinde zamirler atılamaz.

· The jip broke down when we set off. We rented it for the safari trip.
  The jip which / that we rented for the safari trip broke down when we set off.
  The jip we rented for the safari trip broke down when we set off.
  (Safari gezisi için kiraladığım jip yola koyulduğumuzda bozuldu.)

· The flowers smell wonderful. You bought them for our 25th anniversary.
  The flowers which / that you bought for our 25th anniversary smell wonderful.
  The flowers you bought for our 25th anniversary smell wonderful.
  (25. evlilik yıldönümü için aldığın çiçekler muhteşem kokuyor.)

· The restaurant overcharged us. Bob recommended it to us.
  The restaurant which / that Bob recommended to us overcharged us.
  The restaurant Bob recommended it to us overcharged us.
  (Bob’un bize tavsiye ettiği returant bizi kazıkladı.)

WHOSE: (Mülkiyet / İyelik İfadesinin Tanımlanması)

İlgi Bağlacı (Relative Pronoun), sıfat cümleciğinde “my, his, her, their” gibi insanlar için kullanılan bir iyelik sıfatının (possessive adjective) ya da “Sam’s, Mary’s, my uncle’s “ gibi "s" takılan bir insan isminin yerini alacaksa WHOSE kullanılır.

· The little girl couldn’t go to school. Her arm was broken last week.
  The little girl whose arm was broken last week couldn’t go to school
  (Geçen hafta kolu kırılan küçük çocuk okula gidemedi.)

· Bob has decided to look for another job. His boss is a strick man
  Bob whose boss is a strick man has decided to look for another job.
  (Patronu katı bir adam olan Bob başka bir iş aramaya karar verdi.)

· People always complain about the cost of living. Their incomes aren’t satisfactory.
  Those whose incomes aren’t satisfactory always complain about the cost of living.
  (Gelirleri tatmin edici olmayanlar daima hayat pahalılığı hakkında şikayetçi olurlar.)

· Martin is the person. Burglars broke into his house last night.
  Martin is the person whose house burglars broke into last night.
  (Dün gece hırsızların evine girdiği kişi Martindir.)

İlgi bağlacı (relative pronoun), sıfat cümleciğinde "its, their" gibi hayvan ya da cansız nesneler için kullanılan bir iyelik sıfatının (possessive adjective) varsa “whose” veya “the (noun) of which” yapısı kullanılır. Ancak, "whose" daha çok hayvanların yerine, "the (noun) of which" ise cansız nesnelerin yerine kullanılır. Nitelenecek olan özne insan ise "the (noun) of which" yapısı kullanılamaz.

· These are the houses. Their gardens are open to the public.
  These are the houses whose gardens are open to the public.
  These are the houses the gardens of which are open to the public.
  (Bahçeleri halka açık olan evler bunlardır.)

· Don’t put your clothes in the locker. Its lock is broken.
  Don’t put your clothes in the locker whose lock is broken.
  Don’t put your clothes in the locker lock of which is broken.
  (Kilidi kırık olan dolaba elbiselerini koyma.)

· Hotels will usually be busy in summers. Their rooms are comfortable and reasonable priced.
  The hotels whose rooms are comfortable and reasonable priced will usually be busy in summers.
  The hotels rooms of which are comfortable and reasonable priced will usually be busy in summers.
  (Odaları rahat ve fiyatı makul olan oteller genellikle yazları dolu olurlar.)

· Animals are still being hunted. Their species are endangered.
  Animals whose species are endangered are still being hunted.
  Animals species of which are endangered are still being hunted.
  (Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar hala avlanılıyor.)

· A peacock is known as a graceful animal. Its voice is not as beautiful as its feather.
  A peacock whose voice is not as beautiful as its feather is known a graceful animal.
  A peacock voice of which is not as beautiful as its feather is known a graceful animal.
  (Sesi tüyleri kadar güzel olmayan tavus kuşu zarif bir hayvan olarak bilinir.)

WHERE (Yer Belirleyen İfadelerin Tanımlanması )

İlgi Bağlacı, sıfat cümleciğinde bir yer (place) için kullanılacaksa, bağlaç olarak "where", "which..in/at", "in/at whıch" kullanılır ya da bağ zamir (relative pronoun) çıkarılabilir.

· I would like to buy a house. I will pass the rest of my life there / in that house .
  I would like to buy a house where I will pass the rest of my life.
  I would like to buy a house which I will pass the rest of my life in.
  I would like to buy a house in which I will pass the rest of my life.
  (Hayatımın geri kalanını orada geçireceğim bir ev satın almak istiyorum.)

· The hotel was very comfortable and the price was reasonable. We stayed at that hotel / there last    summer.
  The hotel where we stayed last summer was very comfortable and the price was reasonable.
  The hotel which we stayed last summer at was very comfortable and the price was reasonable.
  The hotel at which we stayed last summer was very comfortable and the price was reasonable.
  (Geçen yaz kaldığımız otel çok rahattı ve fiyatı da makuldü / uygundu.)

· This is the farmhouse. I was raised there / in that farmhouse by my grandparents.
  This is the farmhouse where I was raised by my grandparents.
  This is the farmhouse which I was raised in by my grandparents in.
  This is the farmhouse in which I was raised by my grandparents.
  (Bu, büyük ebeveynlerim tarafından büyütüldüğüm çiftlik evi.)

Nitelenecek olan isim, niteleyen cümlede yer zarfı durumunda değil ise, niteleyen cümlede özne durumunda ise sadece “which” kullanılır.

· My grandparents own this farmhouse. It has got more than two thousand acres of land.
  My grandparents own this farmhouse which has got more than two hundred acres of land.
  (İki bin dönüm toprağı olan bu çiftlik evine büyük ebeveynlerim sahiptir.)

WHEN (Zaman Belirleyen İfadelerin Tanımlanması )

İlgi Bağlacı (relative pronoun), sıfat cümleciğindeki “in this century, in summer, on that day, in that year” gibi bir zaman ifadesinin yerini alacaksa zamir olarak “when / that” yada “on / during / in / at which” gibi ifadeler kullanılır. Bu durumda İlgi Bağlacı (relative pronoun) atılabilir.

· April 11 is the day. Terrorists blown up the Trade Center in the USA on that day.
  April 11 is the day when / that   terrorists blown up the Trade Center in the USA.
  April 11 is the day on which terrorists blown up the Trade Center in the USA.
  April 11 is the day terrorists blown up the Trade Center in the USA.
  (Eylülün on biri teröristlerin Amerika Birleşik Devletlerindeki Ticaret Merkezini Havaya  uçurdukları gündür.)

· 1923 is the year. The Republic of Turkey was founded in that year.
  1923 is the year when / that The Republic of Turkey was founded.
  1923 is the year in which The Republic of Turkey was founded.
  1923 is the year The Republic of Turkey was founded.
  (1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldır.)

· Mike is looking forward to summer holiday. he can relax after months of hard work on his summer    holiday.
  Mike is looking forward to summer holiday when / that he can relax after months of hard work.
  Mike is looking forward to summer holiday on which he can relax after months of hard work.
  Mike is looking forward to summer holiday he can relax after months of hard work.
  (Mike aylar süren zorlu işten sonra dinlenebileceği yaz tatilini dört gözle bekliyor.)

· The mid 20th century was the time. Many former colonies become independent during that time.
  The mid 20th century was the time when / that many former colonies become independent.
  The mid 20th century was the time during which many former colonies become independent.
  The mid 20th century was the time many former colonies become independent.
  (20. yüzyılın ortaları birçok eski sömürgenin bagımsızlığın aldığı zamandır)

· I remember the rainy day. She left me forever on that day.
  I remember the rainy day when / that she left me forever
  I remember the rainy day on which she left me forever
  I remember the rainy day she left me forever
  (Beni sonsuza kadar terk ettiği yağmurlu günü hatırlıyorum.)

WHY (sebep ifadesi)

İlgi Bağlacı (relative pronoun), sıfat cümleciğinde sebebin (for the reason) yerine kullanılacaksa bağlaç olarak "WHY, FOR WHICH, THAT" kullanılır veya zamir çıkarılabilir.

· Can you tell me the reason? He has gone there for that reason.
  Can you tell me the reason for which / why / that he has gone there?
  Can you tell me the reason he has gone there? 
  (Oraya gitme nedenini söyleyebilir misin?)

· The reason is that I want to teach you English. I'm here for this reason.
  The reason for which / that / why I'm here is that I want to teach you English.
  The reason I'm here is that I want to teach you English.
  (Burada bulunmamın nedeni sana İngilizce öğretmek istememdir.)

PREPOSITION+WHOM/WHICH/ WHOSE 
(Yer durum ifadeleri ile birlikte)

Sıfat cümleciklerinde preposition sadece "WHOM", "WHICH" ve "WHOSE" bağ zamirlerinin önünde kullanılabilir. Bu kullanım resmi İngilizceye (Formal English) aittir. Bu yapılarla konuşma İngilizce'sinde (Spoken/Informal English) çok sık karşılaşılmaz. Eğer bağ zamirlerinin sıfat cümlecikleri içinde yerini alacakları iyelik konumundaki isimlerin ya da diğer isimlerin önünde bir preposition mevcut ise bu durumda preposition bağ zamirin önüne çekilebilir.

· I know the girl. He danced with her at the party.
  I know the girl with whom he danced at the party.
  I know the girl whom he danced with at the party.
  (Partide dans ettiği kızı tanıyorum.)

· Here's the car. I told you about it.
  Here's the car about which I told you.
  Here's the car which I told you about.
  (İşte sana anlattığım araba.)

· The man saved me a lot of money. I'm grateful for his advice.
  The man for whose advice I am grateful saved me a lot of money.
  (The man whose advice I'm grateful for saved me a lot of money.)
  (Tavsiyesi için minnet duyduğum adam beni pek çok para kaybından kurtardı.)

· The lady lived in this town. You must have heard of her.
  The lady of whom you must have heard lived in this town.
  The lady whom you must have heard of lived in this town.
  (Hakkında işitmiş olman gereken bayan bu şehirde yaşadı.)

· The room is very small. Peter works there.
  The room in which Peter works is very small.
  (The room which Peter works in is very small.)
  (Peter'in çalıştığı oda çok küçüktür.)

· The man has already left the country. You were invited into his house last week.
  The man into whose house you were invited last week has already left the country.
  (The man whose house you were invited into last week has already left the country.)
  (Geçen hafta evine davet edildiğin adam ülkeyi terketti.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski