Causatives (Ettirgen Çatı)

CAUSATIVE STRUCTURE
(ETTİRGEN YAPI)

İngilizce de yapısal anlamda cümleleri tanımlarken öğe ilişkileri açısından, üç temel cümle yapısı karşımıza çıkar.

1. Active Structure (Etken Yapı) :

Öznenin doğrudan eylemi oluşturduğu cümle yapısıdır. Yani işi yapan kişi o cümleye ait öznedir ve cümlede özne varsa, özne yüklem vasıtasıyla nesneyi etkiler.

· Mr Donald Mc Arthur will translate the letters.
· The butcher is sharpening the knives to cut meat easily.

2. Passive Structure(Edilgen Yapı):

Eylemin doğrudan cümlenin öznesine yapıldığı bir cümle şeklidir. Yani işten etkilenen cümlenin öznesidir.

· The letters will be tranlated by Mr. Donald Mc Arthur.
· The knieves are being sharpened to cut meat easily.

3. Caustive structure(Etirgen Yapı):

İlk iki yapı üzerinde bir önceki konumuzda detaylı bir şekilde açıklamalarda bulunmuştuk, bu konumuz olan Ettirgen Yapıyı (Cusative Structure) ele aldığımızda cümlenin öznesinin başka bir öğeyi kullanarak bir eylemi gerçekleştirmesidir. Yanı özne kendisi eylemi yapmıyor, yaptırıyor. Bu tür cümle yapısını iki şekilde kullanabiliriz.

Active Causative Structure (Etken Ettirgen Yapı)
Passive Causative Structure (Edilgen Ettirgen Yapı)

ACTIVE CAUSATIVE STRUCTURE

(Etken ettirgen yapı)

Bu tür bir cümle yapısında özne bir eylemi başka birine yaptırmaktadır. Yaptırılan kişi bellidir.Yapısal özelliği aşağıdaki gibi açıklanabilir ve en yaygın “have” ve “get” kullanılarak yapılan ettirgen cümle yapılarıdır. Bu tür yapılar zaman açısından her durumda çekimlenebilirler.

HAVE SOMEONE DO SOMETHING

Birine doğal mesleğinden dolayı para yada bir şey karşılığı bir işi yaptırmak anlamında kullanılır.

· They will have the villagers harvest this year’s crop.
· Physics teacher is going to have some students make an experiment.
· The owner of the restaurant have had trouble some customer pay the bill.

MAKE SOMEONE DO SOMETHING

Birini bir işi yapmaya zorlamak anlamında kullanılır.

· The doctor make me take these pills every three hour.
· Our teacher made us clean the classroom when she saw it dirty.
· My elder brother made me apologize as I used his bike without permission.

LET SOMEONE DO SOMETHING

Birine bir şeyi yapmaya izin vermek anlamında kullanılır.

· They haven’t let the rules change without careful thought.
· My father doesn’t let my sisters go out alone at nights.
· The gardener let some visitors pick up bloomed flowers.

GET SOMEONE TO DO SOMETHING

Birini ikna ederek bir iş yaptırmak anlamında kullanılır.

· Mrs. Brown got her daughter to buy some milk.
· The captain had got his crew to paint the flag pole before entering the harbour.
· Their father is getting Larry and Stanley to wash the car now.
· English teachers usually get students to pronounce new words a few times.“Have” ve “got” yukarıda bahsedilen temel anlamlar içinde kullanılmasına rağmen bazen ayni anlamlarda birbirlerinin yerine günlük dil yapısı içinde, konuşmada kullanılabilir.

·        Sally got /had her mother to shorten her skirt.PASSİVE CAUSATİVE STRUCTURE
(Edilgen ettirgen yapı)

Bu yapıda da özne bir şeyi yaptırtmaktadır. Bu tür cümle yapılarında yapılan işin önemi vurgulanmaktadır, yapan kişinin önemi yoktur. Yapısal özelliği aşağıdaki gibi açıklanabilir ve bu yapı içinde de en yaygın kullanılan yapılar “have” ve “get” kullanılarak yapılan ettirgen cümle biçimleridir.

HAVE SOMETHING DONE

· The government will have a new power station built to obtain sufficient energy.
· The minister of health had some factories fined as they didn’t have a proper sewage systems.
· They will have had the new hospital completed by the end of this year.
· The boy is going to have his bicycle repaired.
· Allan has had his shoes polished by a poor boy.
· They will have the front door changed as it has been damaged.
· David has the breaks regularly checked by a mechanic.
· The old lady had her carpets cleaned by a dry-cleaner company.

Bu yapıyı ayni zamanda “have something - somebody do /doing” ile kullandığımızda “sebep olmak” anlamında da kullanılabilir.

· He had us laughing with his funny jokes all through the diner.

GET SOMETHING DONE

· Some parliaments are going to get the new laws passed against the inflation.
· The owner of the villa got the all flowers picked by the gardener.
· You should get your leg examined by the doctor. It looks serious.
· The costumer in the restaurant got the meat roasted by the cook.
· The owner of the barn will get the horses taken into the stable.

Bu yapı ayni zamanda “bir şey üzerindeki işi tamamlamaktan” bahsederken de kullanılabilir.

· After you get the dinner prepared, we can call Sam and Mary.
· When you have got the kids changed their clothes, send them to the bath.

Bu yapıyı ayni zamanda “get something doing” ile kullandığımızda “birinin bir şeyi yapmaya başlamasına neden olmak” anlamında da kullanılabilir.

· Don’t get her talking about her ex-husband. She will get us bored again.
· If you get the engine heated, it will work out properly.

Bazen kendi istemimiz dışında aniden meydana gelen olayları ifade ederken veya bir deneyimden bahsederken “get +V3” ve bazı passive cümlelerin verdiği anlamı vermek için “have +V3” kullanırız, ancak bu yapı ettirgen özellik taşımaz.

· While the children were playing with fridge one of them get him closed in it.
· On the way home Lisa had her walled stolen on the bus.
· We had all our windows broken during the riots.

BE MADE TO DO SOMETHİNG

“Make” filli etken olarak kullanıldığı zaman arkasından gelen fiil yalın halde kullanılır. Ancak, edilgen halde kullanılırken fiil “to” mastarı alır.

· The children were made to go to bed earlier in spite of their insistance. (Active)
· Children were made to go to bed earlier in spite of their insistance. (Passive)

Bazı durumlarda “make” arkasından “myself, yourself, themselves” gibi dönüşümlülük zamirleri (reflexive peronouns) alır. Bu durumda “understood, heard, disliked, liked, hated” gibi fiilin üçüncü halli (past participle) kullanılır.

· He tried to make himself heard when he was trapped in a ditch.
· She claimed she can speak Arabic, but she didn’t make herself understood when we were in Jordan.

LET / BE ALLOWED TO

“Let” “birine izin verme” anlamında kullanıldığında, ister etken olsun ister edilgen olsun ettirgen yapılarda daima arkasından gelen fiil yalın halde kullanılır.

· Father didn’t let the girls go out at midnight. (Active)
· The girls weren’t let go out at midnight. (Passive)

“Let” yapısı edilgen olarak kullanıldığında “be allowed to” yapısı kullanımı tercih edilir.

· The girls weren’t allowed to go out at midnight. (Passive)

DOUBLE CAUSTIVES (Çift ettirgen yapı)

Bu tür cümle yapısında özne başka bir kişiye bir eylemi daha başka bir kişiyi kullanarak yaptırtmaktadır, yani işin yaptırıldığı ikinci bir kişi mevcuttur. Bu yapı içinde sadece “have” ve “get” kullanılır. Yapısal özelliği aşağıdaki gibi açıklanabilir.

HAVE SOMEONE GET SOMETHING DONE

· The old lady had her grandson get her basket filled with fruits.
· I will have Tom get the car washed tomorrow.

GET SOMEONE TO HAVE SOMETHING DONE

· The government must get their inspectors to have all the robberies recorded by the police.

Ettirgen yapıların üçünü bir arada inceleyecek olursak, yapının etken yada edilgen oluğuna ettirgenliği oluşturan fiilin (have, get) arkasından gelen öğenin kişi yada cansız bir nesne olmasına göre karar veririz.

Eğer “have” yada “get” fillerinden sonra özne kişi ise bu cümle etkendir, ve “yaptırmak” anlamını verir.

· They have had the injured man take to the nearest hospital.
· Their teacher got students to correct their mistakes.

Eğer “have” yada “get” fillerinden sonra özne cansız bir nesne ise bu cümle edilgendir, ve “yaptırtmak” anlamını verir.

· They should have their medicine kept out of the reach of children.
· They have to have the new bridge reconstructed as it has been proved not to be safe.
· My father has got the chairs mended recently.
· Mr. Hugger got the keys brought by one of the servant before going to wine cellar.

Eğer eylemi bir başkasına yaptırtacak kişi önceden belirtilip, arkasından yaptırılacak eylem belirtiliyorsa bu da çift ettirgen (double causative) bir yapıdır.

· They are going to get their members to have their policy continued in the future even though they are not in the power.

Other Causative Verbs (Diğer Ettirgen Filler)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski