Adverb Phrases (Zarf Öbekleri)

ADVERB PHRASES 
(Zarf Öbekleri)

 

Bazen günlük dil yapısı içinde kişi konuşurken, aynı şeyleri tekrar etmekten kaçınır. Ve bu yüzden bazı öğeleri kullanmaz, atar. Böylece düşüncesini karşısındaki kişiye kısaca anlatmaya çalışır. Bunun içinde kullandığı ifadelerde yapısal değişikler yapar, ve bu değişikler zarf cümleleri içinde zarf öbekleri olarak tanımlanır. İngilizce de zarf öbekleri bir bağlacın bir edat ile kullanılmasıyla oluşur. Zarf bağlaçlarında olduğu gibi gruplandırılabilir. Zarf öbekleri arkalarından isim ya da fiilden türetilmiş isim (gerund) alır.

 

Reason (sebep)

 

Because of / Due to / Owing to + Noun / Noun phrase: -den dolayı

 

Konuşma İngilizce sinde due to, owing to'ya göre daha yaygındır; ancak her ikisinden de daha çok because of kullanılır.

 

Because of too much noise, Glenn moved from the dormitory.

Due to the Chairwoman's illness, we postponed the session.

Owing to the bad weather, the match was cancelled.

Because of spending many years abroad, I have few friends in my hometown.

Because of heavy traffic, I never ride a bicycle in the city centre.

 

Concessive (zıtlık)

 

Despite / In spite of + Noun / Noun phrase: -mesine rağmen

 

We went for a walk in the woods in spite of the rain.

Despite having a headache, I enjoyed the concert.

 

J

Adı geçen zarf öbeklerini the fact that ile bağlarsak, arkasından bir cümle kullanırız.

 

Glenn moved from the dormitory because of the fact that there was too much noise.

We went for a walk in the woods in spite of the fact that it was raining.

Due to the fact that the Chairwoman became ill, we postponed the session.

Owing to the fact that the weather was bad, the match was cancelled.

Despite the fact that I had a headache, I enjoyed the concert.

 

 

Purpose  (maksat)

 

In order to / To / So as to: -mek / mak için

Bu zarf öbekleri doğrudan yalın fiil alır, fiilin arkasından da varsa diğer öğeler kullanılır.


Bob had to borrow money from his sister in order to / so as to / to finish his education.

In order to / So as to / To make silk, the silkworm produces a fluid internally and then forces it out through tiny holes in its body.

I moved to a new apartment close to the office in order to / so as to / to be able to sleep a little more in the mornings.

 

For: -için

For bir edat olarak bu anlamda kulanılıdığında arkasından bir isim alır.

Jeff left the door ajar for the dog to get in.

This parking lot is for faculty only.

 

Result  (sonuç)

 

Özne ortaklığı kuralı sonuç cümleciklerinden öbek oluşturmada da koşuldur.

 

Roger has so little education that he cannot find a proper job.

 

Sonuç cümleciğinden that, özne ve varsa yardımcı fiil atılır, hepsinin yerine as to getirilir ve tabiki fiil de kök haline dönüştürülür. Yukarıdaki cümle aşağıdaki cümleye dönüşür.

 

Roger has so little education as no to find a proper job

 

So + adjective + as to + V

Global warming is becoming so extreme as to threaten the existence of life in future

His food is so delicious as to send his friends into ecstasy.

 

So + adverb + as to + V

Timothy arrived at the stadium so late that he missed the first quarter of the game.

Timothy arrived at the stadium so late as to miss the first quarter of the game.

 

Such + adjective + noun + as to + V

Mrs. Laughton was in such bad health that she retired without second thought.

Mrs. Laughton was in such bad health as to retire without second thought.

 

 

Reservation (ayrılık)

 

Tümce except ya da save ile başlıyacaksa for kullanılması zorunludur.

 

Except for + noun / noun phrase, sentence

 Except for a short puckered scar in his left cheek, there was nothing unusual about his face.

(Sol yanağında kırışık kısa bir yara izi dışında, yüzünde olağandışı bir şey yoktu.)

 

Save for + noun / noun phrase, sentence

Save for one breakout success no one saw coming, the director's films have all been commercial failures. (Kimsenin geldiğini görmediği bir anlık başarı dışında, yönetmenin filmlerinin hepsi birer ticari fiyaskoydu.)


Except ya da save tümceyi izleyecekse o zaman for kullanlması zorunlu değildir.

 

The deer has eaten everything in our garden except a few apples on the trees.

(Geyik, ağaçlarımızdaki birkaç elma hariç bahçemizdeki her şeyi yemişti.)

To my ears, my parents' language was the same save a few words here or there.

(Duyduğum kadarıyla, burada veya orada birkaç kelime dışında ailemin dili aynıydı.)

 

Condition (koşul)

 

Given + noun / noun phrase

 

Given the circumstances, they all have overcome the difficulties very well.

(Koşullar göz önüne alındığında, hepsi zorlukları çok iyi bir şekilde aştılar.)

This is the best place to study given my interest in all those philosophers.

(Tüm bu filozoflara olan ilgim göz önüne alındığında, burası çalışmak için en iyi yer.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski