Past Perfect Continuous Tense

INTRODUCTION (Giriş)

Past Perfect Continuous’u, tam olarak Present Perfect Continuous’un bir derece geçmişi olarak tanımlayabiliriz. Geçmişte bir eylemin bittiği anda, hâlâ devam etmekte olan diğer bir eylemi dile getirmek için The Past Perfect Continuous kullanılır. Bu tense ile cümle yaparken çoğu zaman bir eylemin ne kadar zamandan beri ya da ne zamandan beri devam etmekte olduğunu belirtmek gerekir. Ana Cümlecik ve Yan Cümlecik birbirlerine şu bağlaçlarda (conjunctions) bağlanırlar:
 • When the police came, these two men had been fighting with each other for half an hour.
 • (Polis geldiğinde, bu iki adam yarım saattir birbirleriyle kavga ediyorlardı.)

Yukarıdaki bu cümlelerde polisin gelme eylemi geçmişte kalan bir eylem, iki adamın kavga eylemi polisin gelmesine kadar yarım saat devam etmiştir ve bu noktada da devam etmektedir. Bu eylemin bu noktadan sonra devam edip etmediği bizi ilgilendirmez. Bu cümleleri aşağıdaki biçimde de kurabiliriz :
 • These two men fought for two hours, and then the police came.
 • (Bu iki adam iki saat kavga etti ve ardından polis geldi.)

The Past Perfect Continuous" geçmişte olup biten belirli bir eylemden daha önce başlayarak devam eden ve sözü geçen eylemin olduğu andan az önce biten diğer bir eylemi dile getirmek için kullanılır. Ana Cümlecik ve Yan Cümlecikler birbirlerine aşağıdaki bağlaçlarla (conjunctions) bağlanırlar:
 • Carlos had been painting the door before his father came home.
 • (Carlos, babası eve gelmeden önce kapıyı boyuyordu.)

Yukardaki bu cümlelerde Carlos’un kapıyı boyaması belli bir süre devam etmiştir. Bu eylem bittikten biraz sonra ikinci bir eylem olup bitmiştir. Yani Carlos’un babası eve gelmiştir. Bu cümleyi şu biçimde de kurabiliriz:
 • Soon after Carlos painted the door, his father came home.
 • (Carlos kapıyı boyadıktan kısa bir süre sonra babası eve geldi.)

Ana Cümlecikte bir eylemin ne kadar süredir ya da ne zamandan beri devam ettiğini göstermek için "for" ve "since" sözcükleri kullanılır. Soru cümleleri "how long" ve "since when?" ile başlar:
 • How long had they been playing the piano when your father came?
 • They had been playing the piano for two hours when my father came.
 • Since when had they been living in Turkey when the war broke out?
 • They had been living in Turkey since 1970, when the war broke out.

Aşağıdaki cümleyi, Yan Cümleciğin başındaki 'when" bağlacını kaldırıp, Ana Cümleciğin başına "after" bağlacı koyarak ta kurabiliriz. Bu durumda Ana Cümlecik aynı anlamı taşıyan diğer cümlede Yan Cümlecik durumuna geçer.
 • Silvia had been living in London for ten years when she went to Paris.
 • After Silvia had been living in London for ten years, she went to Paris.
 • What had they been doing when they stopped for lunch?
 • They had been driving when they stopped for lunch.
 • My sister had been sleeping for a long time when I woke her up.
 • When I went there, Allan had been waiting for me for three hours.
 • After my father had been working in Adana for a long time, he found another job in Istanbul.
 • The children had been playing in the garden until it started to rain.
 • My mother had been working day and night before she got sick.
 • I had been writing these letters since eight o'clock, when the phone rang.
 • They had only been living in their new house for three weeks when they moved to Manchester.

“The Past Perfect Continuous” geçmişte bir eylemin bittiği anda, hâlâ devam etmekte olan başka bir eylemi İsim Cümleciklerinde (Noun Clause) dile getirmek için kullanılır. Ana Cümlecik ve Yan Cümlecikler birbirlerine “that” bağlacı ile bağlanırlar:
 • I noticed that the children had been cheating in the examination.
 • Julia told me that she had been sleeping since noon.
 • The man confessed that he had been hiding in the forest for ages.
 • Hilda claimed that her father had been living in Egypt when the war broke out.

“The Past Perfect Continuous” geçmişteki bir eylemin oluş nedenlerini gösteren Yan Cümleciklerde (Adverbial Clause of Reason) kullanılır. Ana Cümlecik ve Yan Cümlecikler birbirlerine aşağıdaki bağlaçlarla (conjunctions) bağlanırlar:

because        since     for     seeing that    as       in that

 • Tom got sick because he had been working too hard.
 • Sheila was tired because she had been running all day long.
 • I went to bed very early last night for I had been driving for a long time.

“The Past Perfect Continuous” geçmişte, mantık yolu ile sonuca vardığımız ya da kuvvetle tahmin yürüttüğümüz eylemleri dile getirmek için kullanılır. Bu gibi cümlelerde dile getirilen eylemlerin sonucu ortaya çıkan eylemler “The Simple Past" ya da "The Past Perfect" ile gösterilirler.
 • The room smelled awful. Your friends had been smoking in the room.
 • Your father's hands were dirty. He had been repairing his car again.

“The Past Perfect Continuous” geçmişte belirli bir eylemden daha önce sık sık tekrar edilen eylemleri ve alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlarımızı dile getirmek için kullanılır. Bu türlü söz dizilerinde the Simple Past da kullanılabilir.
 • I had been going to she cinema twice a month before I came to Ankara.
 • Martha had often been visiting her uncle when she got married.
 • Whenever I saw the teacher, he had been playing tennis.

1. "The Past Perfect Continuous" ile yapılmış bir cümle Türkçeye "The Past Continuous" gibi de çevrilebilir.
 • I had been waiting in front of the cinema when my father came.
 • (Babam geldiği zaman sinemanın önünde beklemekteydim (bekliyordum).

2. İki Cümlenin Karşılaştırılması :
 • a. We had been playing in the park when the accident happened.
 • (Kaza olduğu zaman biz parkta oynamaktaydık.)
 • b. We were playing in the park when the accident happened.
 • (Kaza olduğu zaman parkta oynuyorduk.)

Birinci cümle kaza olana kadar devam eden bir eylemi gösterir. Yani bizim kaza olana kadar parkta oyun oynadığımızı gösterir. Bu eylem kaza olmadan az önce bitmiş olabildiği gibi devam edebilir de. Önemli olan şey kaza olana kadar bizim ne yapmakta olduğumuzdur. İkinci cümle ise kaza olduğu zaman bizim o anda neyle meşgul olduğumuzu gösterir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski