Non-defining Relative Clause

NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES
(Tanımlamayan Bağ-Zamir Cümlecikleri)

Tanımlamayan sıfat cümlecikleri (Non-Defining Relative Clauses) zaten yeterince tanımlanmış olan isimlerden sonra kullanılırlar. Bu tür cümlecikler, niteledikleri isim hakkında fazladan bilgi verirler. Cümlenin olmazsa olmaz parçaları değildirler ve ana cümleden virgülle ayrılırlar. Tanımlamayan sıfat cümleciklerinin, tanımlayan sıfat cümleciklerinden farkı, çıkarıldıkları taktirde cümlenin geri kalan kısmının tam bir anlam vermesidir. Bu tür cümlelerde kullanılan bağ zamirler (Relative Pronouns) (WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, WHERE, WHEN) cümleden çıkarılamaz ve tanımlayan sıfat cümlelerinde (Defining Relative Clause) kullanılan "THAT" bağ zamiri, tanımlamayan sıfat cümleciklerinde (Non-Defining Relative Clauses) kullanılamaz.

Tanımlayıcı Bağ-Zamir cümlecikleri aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Eğer dünyada tek olan bir şey ise;

The sun, which provides both energy and food for the living things, is the center of our solar system.
(Canlılar için hem enerji hem de yiyecek sağlayan güneş bizim güneş sistemimizin merkezidir.)

Özel bir isimse;

The Thames, which flows from west to east, is the most important river in England
(Batıdan güneye doğru akan Thames İngiltere’nin en önemli nehridir.

Genel anlamda kullanılan bir isimse;

Roses, which are very expensive flowers, smell wonderful.
(Çok pahalı çiçekler olan güller, güzel kokar.)

Söz edilen nesne ya da kişi daha önceden biliniyorsa veya daha önce bahsedilmiş ve ikinci kez söz ediliyorsa,

The students, WHO didn't study, failed. (All the students failed)
The students WHO didn't study failed.
(Only those students who didn't study failed, the others passed.)
(Çalışmayan öğrenciler başarısız oldular.)

My uncle, WHO is a doctor, works in Antalya. (I have one uncle)
My uncle WHO is a doctor works in Antalya.
(I have more than one uncle.)
(Doktor olan amcam, Antalya'da çalışıyor.)

Kendisinden sonra gelen bir prepositional phrase ile zaten tanımlanıyorsa,

The man in the street, WHO is our next-door neighbour, is a very polite person.
(Yan komşumuz olan caddedeki adam, çok nazik birisidir.)

PEOPLE AS SUBJECT (Kişi belirten özneye yönelik)

My neighbour says there will be no apples this year. She is very pessimistic.
My neighbour, WHO is very pessimistic, says there will be no apples this year.
(Çok karamsar olan komşum, bu yıl hiç elma olmayacak diyor.)

I called Peter. He didn't sound very pleased to hear me.
I called Peter, WHO didn't sound very pleased to hear me.
(Sesimi duyduğuna çok memnun olmayan Peter'ı aradım.)

My wife's mother is a charming lady. She lives with us.
My wife's mother, WHO lives with us, is a charming lady.
(Bizimle yaşayan eşimin annesi alımlı bir bayandır.)

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki insan özneye yönelik yapıda, bağ zamir olarak "WHO" kullanılır. Bağ zamir çıkarılamaz ve 'THAT" kullanılamaz.

PEOPLE AS OBJECT (Kişi belirten nesneye yönelik)

She'll never believe anything against Tom. She has known him all her life.
She'll never believe anything against Tom, WHOM/WHO she has known all her life.
(O, tüm hayatı boyunca tanıdığı Tom'un aleyhine hiç bir şey e inanmayacaktır.)

My wife's sister talks too much. I haven't seen her for a year.
My wife's sister, WHOM I haven't seen for a year, talks too much.
(Bir yıldır görmediğim eşimin kız kardeşi çok konuşur.)

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki insan nesneye yönelik yapıda bağ zamir olarak "WHOM" kullanılır. Informal English'te ise "WHO" kullanılır. Bağ zamirler anlamaz ve "THAT" kullanıla­maz.

THINGS AS SUBJECT (Kişi olmayan özneye yönelik)

That block has been empty for years. It cost £ 5 million to build.
(Yapımı 5 million sterline mal olan şu blok, yıllardan beri boş duruyor.)

Pure gold is seldom used in jewellery. It is a very soft metal.
Pure gold, WHICH is a very soft metal, is seldom used in Jewellery.
(Çok yumuşak bir metal olan saf altın, nadiren mücevheratta kullanılır.)

You haven't seen my new car. It is a Clio.
You haven't seen my new car, WHICH is a Clio.
(Clio marka olan yeni arabamı görmedin.)

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki insan olmayan özneye yöne­lik yapılarda bağ zamir olarak "WHICH" kullanılır ve bu tür cümlelerde bağ zamir atılamaz.

THINGS AS OBJECT (Kişi olmayan Nesneye yönelik)

She gave me this jumper. She had knitted it herself.
She gave me this jumper, WHICH she had knitted herself.
(Bana kendi ördüğü bu kazağı verdi.)

Mary's blue dress was very expensive. She bought it 2 weeks ago.
Mary's blue dress, WHICH she bought 2 weeks ago, was very expensive.
(Mary'nin 2 hafta önce aldığı mavi elbisesi çok pahalıydı).

NOT

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki insan olmayan nesneye yönelik yapılarda bağ zamir olarak "WHICH" kullanılır. Bağ zamir atılamaz ve "THAT" kullanılamaz.

WHOSE + NOUN: (iyelik ifadesi)

a) For people: (kişiler için)

Mr Black told me to look for a new job, I value his opinions.
(Fikirlerine değer verdiğim Mr Black, yeni bir iş aramamı söyledi.)

NOT

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki insana ait "Possessive Adjective'e (iyelik sıfatı) (his, her, their) yönelik bu yapıda bağ zamir olarak "WHOSE+isim" kullanılır. Bu yapıda kullanılabilecek tek bağ zamirdir ve atılamaz.

For things and animals (Kişi olmayanlar için)

His house was a depressing sight. Its windows were all broken.
His house, WHOSE windows/THE windows OF WHICH were all broken, was a depressing sight. (Onun, bütün camlan kırık olan evi, insana hüzün veriyordu.)

Our old car began to slide backwards. Its handbrake wasn't very reliable.
Our old car, WHOSE handbrake /THE handbrake OF WHICH wasn't very reliable, began to slide backwards.
(El freni pek güvenilir olmayan eski arabamız, geriye doğru kaymaya başladı.)

Tanımlamayan sıfat cümleciğindeki hayvan ya da cansız şeylere ait iyelik sıfatına (their, its) yönelik bu yapıda bağ zamir olarak "WHOSE+isim" veya “The (noun) OF WHICH” kullanılır. Bağ zamirler atılamaz.

WHERE (yer ifadesi)

Ankara is the capital city of Turkey. It has got many private and state universities.
Ankara, which has got many private and state universities, is the capital city of Turkey.
(Bir çok özel ve devlet üniversitesine sahip olan Ankara Türkiye’nin başkentidir.?

Mrs. Jones is going to spend a few months in Germany. Her son lives in Germany.
Mrs. Jones is going to spend a few months in Germany, WHERE her son lives.
(Bay Jones, oğlunun yaşadığı yer olan Almanya'da, bir kaç ay geçirecek.)

Finland has lots of lakes. He spends his holidays there.
Finland, WHERE he spends his holidays, has lots of lakes.
(Tatillerini geçirdiği Finlandiya'da bir çok göl vardır.)

WHEN (zaman ifadesi)

Last August was a fruitful time for farmers. It was rather hot then.
(Havanın oldukça sıcak olduğu geçen Ağustos, çiftçiler için verimli bir zamandı.)

1919 was an important year. Atatürk arrived in Samsun in that year.
1919, WHEN Atatürk arrived in Samsun, was an important year.
(Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 1919 yılı, önemli bir yıldı.)

PREPOSITION+WHOM/ WHICH/ WHOSE
(Yer-durum bildiren ifadelerle birlikte):

My girlfriend will go to Albama next week. I introduce you to her last Thursday.
My girlfriend, who I introduce you to last Thursday, will go to Albama next week.
My girlfriend, whom I introduce you to last Thursday, will go to Albama next week.
My girlfriend, to whom I introduce you last Thursday, will go to Albama next week.

Peter is wrong this time. I usually agree with him.
Peter, WITH WHOM I usually agree, is wrong this time.
(Genellikle aynı fikirde olduğum Peter, bu kez hatalı.)

Tom's house is now worth $ 60.000. He paid $15.000 for it.
Tom's house, FOR WHICH he paid $15.000, is now worth $60.000.
(Tom'un 15.000 dolar ödediği evi, şimdi 60.000 dolar değerinde.)

Mr Thomas was very generous about overtime payments. I was working for him.
Mr Thomas, FOR WHOM I was working, was very generous about overtime payments.
(Hesabına çalıştığım Mr Thomas, fazla mesai ödemelerinde çok eli açıktı.)

NUMBERS AND QUANTIFIERS WITH RELATIVE PRONOUNS
(Sayı ve miktar ifadelerinin Bağ-Zamirlerle Birlikte Kullanılması):

none some, (a) few, (a) little, several, much, many, either, neither, both, all, one, two, thirty-three, a dozen, hundreds, thousands millions......etc

The men are rich. He borrowed money from some of them.
The men, some OF WHOM he borrowed money from, are rich.
(Bazılarından ödünç para aldığı adamlar zengindir.)

Her daughters ring her up every week. Both of them work abroad.
Her daughters, BOTH OF WHOM work abroad, ring her up every week.
(Her ikisi de yurtdışında çalışan kızları onu her hafta ararlar.)

The teacher was awarded by the director. Most of his students were successful in the university entrance examination.
The teacher, MOST OF WHOSE STUDENTS were successful in the university entrance examination, was awarded by the director.
(Öğrencilerinin çoğu üniversite giriş sınavında başarılı olan öğretmen, müdür tarafından ödüllendirildi.)

The man gave us some information. None of the information seemed useful.
The man gave us some information, NONE OF WHICH seemed useful.
(Adam bize hiçbiri faydalı gibi görünmeyen bazı bilgiler verdim

I have written six novels. Two of them have been translated j into several foreign languages.
I have Written six novels, TWO OF WHICH have been translated into several foreign languages.
(İkisi birkaç yabancı dile çevirilmiş altı tane roman yazdım.

THE SUPERLATIVE FORM WITH RELATIVE PRONOUNS
(En üstünlük yapıların Bağ-Zamirlerle Kullanılması):

The most beautiful
The smallest                   + OF + WHOM
The shortest                    + OF + WHICH
The most difficult......etc

They asked many questions. The most difficult of them was about the financial growth in Turkey.
They asked many questions, THE MOST DIFFICULT OF WHICH was about the financial growth in Turkey.
(En zoru Türkiye'de ki/inansal büyüme hakkında olan birçok soru sordular.)

He has three sons. The most handsome of them is the eldest.
He has three sons, THE MOST HANDSOME OF WHOM is the eldest.
(En yakışıklısı en büyüğü olan üç oğlu var.)

RELATIVE CLAUSES REFERRING TO A PRECEDING SENTENCE
(Kendisinden önceki cümleyi niteleyen Bağ-Zamir cümlecikleri):

Bu tür tanımlayıcı cümleler kendisinden virgül ile ayrılan bir önceki cümlenin tümünü nitelerler.

Tom decided to study Nuclear Physics. This/That/It surprised us.
Tom decided to study Nuclear Physics, WHICH surprised us.
(Tom nükleer fizik öğrenimi görmeye karar verdi; ki buda bizi şaşırttı.)

She had plenty of books. That made her friends envious.
She had plenty of books, WHICH made her friends envious.
(Onun birçok kitabı vardı; bu da arkadaşlarını kıskandırdı.)

We grow all our own fruit and vegetables. This saves money, of course.
We grow all our own fruit and vegetables, WHICH saves money, of course.
(Sebze ve meyvelerimizin tümünü kendimiz yetiştiririz; ki bu da şüphesiz para tasarruf etmemizi sağlar.)

NOT

Bu tür yapılarda sıfat cümleciği (relative clause), kendisinden önceki cümlenin tümünü niteler. Bağ zamir olarak sadece "WHICH" ' kullanılabilir. "WHICH"in önünde virgül vardır ve "WHICH"ten sonra tekil fiil gelmek zorundadır.

HOW TO CHANGE A RELATIVE CLAUSES INTO ADJECTIVE FORMS
(Sıfat cümleciğinin sıfata dönüştürülmesi):

a) Sıfat Cümleciği Active ise:

The boy WHO BORES is our next-door neighbour.
The boring boy is our next-door neighbour.
(Sıkıcı çocuk bizim bitişik komşumuzdur.)

A person WHO IS INTELLIGENT wont make such a mistake.
An intelligent person won't make such a mistake.
(Zeki bir insan böyle bir hata yapmaz.)

Books WHICH ARE INTERESTING are read easily and, quickly.
Interesting books are read easily and quickly.
(İlginç kitaplar çabuk ve kolay okunur.)

b) Sıfat Cümleciği Passive ise:

The boy WHO IS BORED is in our language class:
The bored boy is in our language class.
(Sıkılan çocuk bizim dil sınıfımızda.)

Vegetables WHICH ARE FROZEN may lose some of their vitamins.
FROZEN vegetables may lose some of their vitamins.
(Dondurulan sebzeler vitaminlerinin bir kısmını kaybedebilirler.)

NOT

Sıfat cümleciği sadece bağlaç ve fiilden oluşuyor ve "Present" ya da "Past" yapıdaysa, ayrıca özneye yönelik bir yapıda İse yukarıdaki işlemler uygulanarak sıfat cümleciği cümlecik halinden çıkarılarak "sıfat+isim" şekline dönüştürülebilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski