Modal Auxiliary Verbs in Conditional Sentences

THE MODAL AUXILIARY VERBS IN CONDITIONAL SENTENCES
(Koşul Cümlelerinde Kip Kulanımı)

Koşul Cümlelerinde “have / has to, should, may, can” gibi bazı yardımcı fiilleri  yan cümle de kullanabiliriz. Cümleye oldukça düşük bir olasılık anlamı katar. Koşul ifade eden her tip (Type 1 / Type 2 / Type 3) cümle yapısında kullanılabilir.

If + Have to  / Has to
· If you have to get married to this old man, what would you do with him?
· If she has to study for the exam tonight, she wont be able to come to the theatre with us.
· If I didn’t have to stay home to look after my younger, I would join you.
· If she hadn’t had to look after her younger brother, she would have joined Sam’s birthday party.

If + Should
Koşul Cümleciğinde "should" kullanılırsa bu şansa bağlı zayıf olasılıkları dile getirir. Bu cümlelerde "should" sözcüğü bir mecburiyet göstermez ve "happen to" anlamına gelir.

· Probably you won’t see Tim tomorrow, but if you should meet him can you give him a massage?
· If you should see Lora this afternoon, tell her that I will not go to the party.
· If you should be passing my house, you might return the book you borrowed from me
  (polite request)
· I dont think it will be rainy tomorrow, but if the weather should be rainy, the excursion will
  be postponed
· If you should win the first prize, you can carry on your post graduation.
· If there should be a nuclear war, many living things would disappear on the earth.
· If they should employ some more workers, we would produce twice as it is now.

If + Can
· If one can speak two or more foreign languages, it is easier to find a proper job for him/her.
· If you can leave work early, we will be able to make the 6.30 performance.
· If she can’t come to us, then we will have to go and see her.
· If I could leave work early today, we could g oto cinema together. But it is impossible.
· If she couldn’t have spoken two foreign languages, the company wouldn’t have employed her.


If + May
"May" genellikle Koşul Cümleciğinde (Conditional Clause) kullanılmaz. Ancak Birinci Tip Koşul Cümlelerinde (Probable Condition) kibar bir şekilde izin alışlarda kullanılır ve bir koşul göstermez.

· If I may speak on this subject, I will tell you all I know.
 (Bu konu hakkında konuşabilirsem, size bildiğim her şeyi anlatacağım.)

If +Be to
“Be to” yapısı oldukça resmi olan Koşul Cümleciğinde "The Simple Past" yerine kullanılır ki bu da şimdi ya da gelecekte olması beklenilmeyen bir koşulu gösterir. “Present Simple” kullanıldığında bahsedilen eylemin olma olasılığı vardır, ve konuşan kişinin gerçekleşen eylem üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

· If we are to get rid of him, who will tell him?
· If I were (was) to tell you all I know, you would be amazed.
· If it were to snow, we should be much amazed.
· If we were to have taken on more staff, how could we have afforded to pay them?

If +Be not for
Bu yapı özel bir durumun yada meydana gelen bir olayın her şeyi değiştirebileceğini ifade etmek için kullanılır. “Present” yapısı yoktur.

· If it wasn’t / weren’t for his wife’s money, he would never be a famous director.
· If it wasn’t / weren’t for the children, we wouldn’t have anything to talk about.
· If it wasn’t / weren’t for the traffic signs, there would be many accidents.
· If it hadn’t been for your help, I don’t know what ı would have done.
· If it hadn’t been for the fence round the farm, the horses would have run away.

If + Will / Shall / Be going to
Koşul Cümleciğinde “shall” “will” ya da “be going to” kullanılırsa bunun herhangi bir olasılıkla ilgisi yoktur, bu sadece önceden planlanmış ve mutlak suretle yapılacak eylemleri dile getirmek için kullanılır. Bu cümleciklerde kullanılan “if” “since” (mademki; …..dığına göre) anlamına gelir.

· If Salima won't arrive here in time, there is no point in waiting here.
  (Salima buraya zamanında gelemdiğine göre, burada beklemenin bir anlamı yok.)
· If I shall go to Germany, I won't try to find a job here.
  (Mademki Almanya'ya gideceğim, burada iş bulmaya çalışmayacağım.)
· If you are going to buy this car, you had better buy some spare parts as well.
  (Bu arabayı mademki alacaksanız, yedek parça da alsanız iyi olur.)
· If you are going to sack your secretary, try to find a better one

Koşul Cümleciğinde “will” kullanılırsa bu bir istek, kibarca bir rica gösterir,

· If your parents will fill this form, you’ll be able to enroll the course.
  (Ebeveynleriniz bu formu doldurursa, kursa kaydolabilirsiniz.)
· If you will follow me, I will take you to the manager’s office, sir.
· If you will hold this end, we will fold it quickly and easily.

“If” İstek gösteren Koşul Cümlelerinde “want” ve “wish” yerine “would like / would care” ya da “will” de kullanılabilir:

· If you would like to come, I shall get a ticket for you.
· If you would care to see the photographs, I will bring them tomorrow.
· I shall be delighted if you will help me.
· If you will let me know your address, I shall be glad.
· If you would be kind enough to give me a hand, we could finish the work more quickly.

Rica gösteren Koşul Cümleciklerinde “will” yerine bazan “wouldn't mind + Ving” ifadesi de kullanılabilir:

· If you wouldn't mind waiting a moment, the manager will be here shortly.

Koşul Cümleciğinde “will” kullanılırsa bu bir ısrar gösterir.

· If you will climb up trees, you fall and hurt yourself.
  =If you insist on climbing up trees, you will fall and hurt yourself.
· If you will insist on the best, then you must expect to pay mor efor it.
· If you will bet on horse races, you mustn’t complain ıf you lose your all property.
· If you will eat so much pastry, you can’t complain if you get fat.

Koşul cümleciğinde “will not”kullanımı reddetmeyi gösterir.

· If you won't help us, all our plans will be ruined.
  = If you are unwilling to help us, ail our plans will be ruined.

· If they won't accept a cheque, we will have to pay cash.
  =If They refuse to accept a cheque, we will have to pay cash.

· If he will not go there, there is nothing we can do about it.

Bazan Koşul Cümleciğinde “would” kullanılırsa bu yerine getirilmesi mümkün olabilen ricaları gösterir. Bu tür cümlelerde çoğu zaman “some” sözcüğü yer alır:

· If you would find some chairs, we would be very glad.
· I should be very glad if you would help me.
· If you would give me some piece of advice I shall (should) be very much obliged to you.

Koşul Cümleciklerinde “would” un kullanılması bir konuşmacının aynı eylemin yapılması konusunda diğer konuşmacıya karşı duymuş olduğu bir şüpheyi dile getirir. Yani ikinci konuşmacının yapacağı eylem birincinin yapacağı eyleme bağlıdır.

· A - Are you going to complain about the service and food to the raesaurant’s manager?
  B – Well, If you would complain, I would complain, too.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski