Like, As, Such as, Different from, The same, Similar to

SIFATLARI BENZERLİĞİ VE FARKLILIĞI BELİRTMEK

ALIKE

Alike: asla tümce başına gelmez. iki şeyin birbirine benzediğim söylemek için kullanılır. “Unlike” ile hiçbir ilişkisi yoktur. yani yaygın inancın aksine “unlike”, “alike”'ın tersi değildir. “unlike” bir edat dır (preposition), "alike" ise bir zarftır (adjective).
 • The houses were all alike. (Bütün evler aynıydı.)
 • They all looked alike. (Hepsi biribirine benziyordu.)
AS

As + subject + verb kalıbı farklı anlamlarda da kullanılabilir.
 • She passed the exam with a high grade, as we expected. (We were expecting this already.)
 • As we all know, we'll face terrible conditions on this expedition. (Hepimizin bildiği gibi,...)
 • She did exactly as she was told. (She did what she was told.) Aynen kendisine söylendiği gibi yaptı.

As I said before (daha önce söylediğim gibi),as we stated before (daha önce belirttiğimiz gibi),

As it is known (bilindiği gibi), as it is expected (beklenildiği gibi), etc. bu şekilde yaygın olarak kullanılan ifadelerdir.

Passive ifadeleri kısaltarak as + past participle biçiminde kullanabiliriz.

As it is known very well = As known very well (çok iyi bilindiği gibi)
As it was mentioned before - as mentioned before (daha önce değinildiği gibi)
As it has been illustrated above = As illustrated above (yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi)

As'den sonra bir isim kullanılabilir: as an accountant, as a study, as a hospital, etc. Bu kullanımıyla as “.....olarak” anlamına gelir ve bir benzetme yapmaz, gerçek durumu yansıtır.
 • He works as an accountant in a big firm. (Büyük bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor.)
 • I've always regarded you as my closest friend. (Seni her zaman en yakın arkadaşım olarak görmüşümdür.)
 • She is working as a teacher at the moment. (Şu anda öğretmen olarak çalışıyor.)
 • The news that she had passed the exam came as a great surprise to me. (It really was a surprise.)

AS...... AS
İngilizce (not) as....as kalıbı, kişi ya da nesnelerin bir yönden benzer olduklarını ya da olmadıklarını söylemek için kullanılır:
 • Ahmet is going to be as tall as his sister. (Ahmet kız kardeşi kadar uzun olacak.)
 • Your hands are as cold as ice. (Ellerin buz gibi soğuk.
 • Veli's hands aren't as small as Mehmet's. (Veli'nin elleri Mehmet'inkiler kadar küçük değil.)
 • Ayşe's sister isn't as pretty as she is. (Ayşe'nin kız kardeşi onun kadar hoş değil.)

EQUAL TO
Equal (to): iki şeyin aynı olduğunu söylemek için kullanılır.
 • When supply and demand are equal the company will make a profit.
 • The alcohol in a pint of beer is equal to that in two glasses of wine.

DIFFERENT FROM
 • My father is different from my mother, My father is generous, but my mother is mean.

LIKE
Like: birşeyin başka birşeye benzer nitelikleri var olduğunda kullanılır. v + like + noun

 • He looked like an actor.
 • That sounds like an exaggeration.
 • Everything was like a dream.

Like'dan sonra gerund'ı, like someone/something doing biçiminde de kullanabiliriz.
 • We heard a loud noise last night. It sounded like a bomb exploding. (Bomba patlaması gibi geldi.)
 • Do you hear a noise in the kitchen? Yes, it sounds like the tap dripping.

Like’ ın bu “gibi” anlamını “as” ile de verebiliriz. Ancak “as”’den sonra subject + verb kullanılır.
 • Work hard like your father, (baban gibi...)
 • Work hard as your father does, (babanın yaptığı gibi...)
 • My son wants to be a teacher like me/as I am.
 • Try to do it like this/as I show you.

Like + a noun ile as + a noun arasındaki farkı şu örneklerde inceleyelim:
 • As your mother, I want you to be successful.
 • Like your mother, I want you to be successful.

Bu cümlelerden birincisinde “as your mother”, "Ben senin annenim ve annen olarak....."
anlamına gelmektedir. İkincisinde ise "like your mother.....", "Annen senin başarlı olmanı istiyor.
Annen gibi, ben de senin başarılı olmanı istiyorum." anlamını verir.
 • Yesterday, my son invited his classmates to us to study together, and our living room was like a classroom. (Oturma odası aslında sınıf olmadı. Sadece sınıfa benzedi.)
 • When there were more students than they had expected, they used the teachers room as a classroom. (Öğretmenler odası sınıfa dönüştürüldü ve gerçekten sınıf amacıyla kullanıldı.)

THE SAME AS + (PRO)NOUN
The same (as): bir şeyin tam olarak başka bir şeye benzediğini ifade etmek için kullanılır.
 • His shoes were the same as mine.

Tümcenin “the same” ile sonlanması durumunda “as” e gerek yoktur.
 • Come and have a look. They are exactly the same.

“Exactly, just, more or less, much, nearly, virtually” ön niteleyici olarak görev yapar.
 • They are virtually the same as the other single cells.

Such as + noun, "for example" anlamında kullanılır. Bu anlamda like da kullanabiliriz.
 • I like summer fruits, such as peaches, melon and water melon
        I like summer fruits like peaches, melon and water melon.
        (Ben, şeftali, kavun, karpuz gibi yaz meyvelerini severim.)

Such as ve like bu anlamıyla, kullanılan genel bir ifadeyi örneklendirir. (Yaz meyvelerinin örneklendirilmesi gibi.) Vereceğimiz örnek bir tane ya da birden fazla olabilir.

Such.....as, birbirinden ayrılabilir ve araya genellediğimiz isim girebilir. Şu örnekleri inceleyelim:
 • Some countries, such as Turkey, are still dependent on agriculture economically.
 • Countries such as Turkey are still dependent on agriculture economically.
 • Such countries as Turkey are still dependent on agriculture economically.
 • I like to give presents such as books and records.
 • I like to give such presents as books and records.
 • I find some sports, such as car-racing and climbing, really dangerous.
 • I find sports such as car-racing and climbing really dangerous.
 • I find such sports as car-racing and climbing really dangerous.

SIMILAR TO
Similar (to): benzerlik belirtmek için kullanılır.
 • Flemish is similar to Afrikaans.
 • Flemish and Afrikaans are similar.

Pronouns/nouns after "than" and "as"
Than ve as den sonra fiil subject + verb biçiminde kullanılır. Eğer fiil kullanılmıyorsa object pronoun/noun (me, him, you, Ayşe. etc.) kullanılır.
 • You are taller than me./You are taller than I am.
 • She can sing better than you./She can sing better than you can.
 • I'm not as tall as him./I'm not as tall as he is.
 • You can't sing as well as her./You can't sing as well as she can.

Eğer baştaki özne iyelik bildiriyorsa “than” ve “as” den sonra possessive noun /pronoun kullanılır.
 • Your parents aren't so strict as mine, (as my parents/as my parents are)
 • My hair is longer than hers, (than her hair/than her hair is)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski