6. Sınıf 9. Ünite

6. Sınıf  9. Ünite

Emir Cümleleri (Imperatives)
Karşımızdaki kişi veya kişilere yapılması istenilen eylemi bildirirken kullanırız. Imperatives (emir cümleleri) verb (fiil) ile başlar; özne kullanılmaz. Örnekleri inceleyiniz.
 • Turn off the taps after use! (Kullandıktan sonra muslukları kapat(ınız)!)
 • Clean up after picnic! (Piknikten sonra temizlik yap(ınız)!)
 • Put your rubbish in a bag! (Çöplerini bir torbaya koy(unuz)!)
 • Save the animals! (Hayvanları koru(yunuz)!)
 • Go bird watching! (Kuşları seyretmeye git (gidiniz)!)
 • Eat sandwiches on the picnic! (Piknikte sandviç ye(yiniz)!)
 • Go hiking with your friends! (Arkadaşların(ız)la yürüyüşe git (gidiniz)!)
 • Use public transportation! (Toplu taşım araçlarını kullan(ınız)!)
 • Unplug the TV! (Televizyonun fişini çek(iniz)!)
 • Recycle papers! (Kâğıtları geridönüşüme gönder(iniz)!)


'Don't' ile başlayan cümle olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.

 • Don't make a fire! (Ateş yakma(yınız)!)
 • Don't feed the street animals! (Sokak hayvanlarını besleme(yiniz)!)
 • Don't step on the grass! (Çimlerin üzerinde yürüme(yiniz)!)
 • Don't damage the trees! (Ağaçlara hasar verme(yiniz)!)
 • Don't throw rubbish around! (Etrafın(ız)a çöp atma(yınız)!)
 • Don't hang up swings on the branches of the trees. (Ağaçların dallarına salıncak asma(yınız)!)
 • Don't use your family car too often! (Aile arabanı(zı) çok sık kullanma(yınız)!)
 • Don't cut down the trees (Ağaçları kesme(yiniz)!)
 • Don't dump your wastes in the rivers. (Nehirlere çöp(lerini) dökme(yiniz)!)
 • Don't make the air dirty. (Havayı kirletme(yiniz)!)

Request (Rica) 
Emir cümlelerine eklenen please (lütfen) kelimesi ile Requests (rica cümleleri) oluşturulur. Örnekleri inceleyiniz.

 • Please, unplug the TV! (Lütfen, televizyonun fişini çek(iniz)!)
 • Please, clean up after picnic! (Lütfen, piknikten sonra etrafı temizle(yiniz)!)
 • Save the animals and forests, please! (Lütfen, hayvanları ve ormanları koru(yunuz)!)
 • Put your rubbish in a bag, please! (Lütfen. çöplerini(zi) bir torbaya koy(unuz)!)
 • Please, go hiking with your friends! (Lütfen, arkadaşların(ız)la yürüyüşe git (gidiniz)!)
 • Please, don't throw rubbish around! (Lütfen, çöpleri etrafa atma(yınız)!)
 • Don't use your car every day, please! (Lütfen, hergün arabanı(zı) kullanma(yınız)!)
 • Don't pour your waste in the sea, please! (Lütfen, atıklarını(zı) denize dökme(yiniz)!)
 • Please, don't step on the grass! (Lütfen, çimenlerin üzerinde yürüme(yiniz)!)
 • Please, don't make a fire! (Lütfen, ateş yakma(yınız)!)Giving Advice : Should& Should not .

Should
Should; öneride bulunma, tavsiye vermek için kullanılır. Kişinin yapmasında yarar olan - fayda sağlayan -, iyi olan bir eylem(ler) önerirken cümle yapısında kullanılır. Olumlu yapıda should bütün öznelerle kullanılır; fiil yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.

 • You should plant more new trees. (Sen daha çok yeni ağaçlar dikmelisin.)
 • You should use less water and electricity. (Sen daha az su ve elektrik kullanmalısın.)
 • You should use public transportation. (Sen toplu taşım araçlarını kullanmalısın.)
 • You should cycle or walk short distances. (Sen kısa mesafeye yürümeli ve bisiklete binmelisin.)
 • You should pick up the rubbish. (Sen çöpleri toplamalısın.)
 • You should feed the birds in winter. (Sen kışın kuşları beslemelisin.)
 • You should keep the rivers and the lakes clean. (Sen nehirleri ve gölleri temiz tutmalısın.)
 • Factories should use filters. (Fabrikalar filtre(ler) kullanmalı.)
 • We should reduce the air pollution. (Biz hava kirliliğini azaltmalıyız.)
 • You should use low energy bulbs at home. (Sen düşük enerjili ampuller kullanmalısın.)
 • We should use less paper to save trees. (Biz ağaçları kurtarmak için daha az kâğıt kullanmalıyız.)
 • We should prevent global warming to use less energy. (Biz daha az enerji kullanarak global ısınmayı engelleyebiliriz.)
 • We should reduce electricity use.  (Biz elektrik kullanımını azaltmalıyız.)

Should not (Shouldn't)
Yapılmaması önerilen eylem(ler)i anlatır. Bu yapıda da should not bütün öznelerle kullanılır; fiil yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.

 • You should not waste water. (Sen suyu israf etmemelisin.)
 • You shouldn't throw rubbish around. (Sen çevreye (etrafa) çöp atmamalısın.)
 • You shouldn't use your family car too often. (Sen aile arabanızı çok sık kullanmamalısın.)
 • You shouldn't waste paper very much. (Sen çok fazla kâğıt israf etmemelisin.)
 • You should not cut down trees. (Sen ağaçları kesmemelisin.)
 • You shouldn't eat fatty food. (Sen yağlı yiyecekler yememelisin.)
 • You should not throw litter on the ground. (Sen yere çöp atmamalısın.)
 • You shouldn't pollute water. (Sen suyu kirletmemelisin.)
 • You should not use sprays and chemicals. (Sen spreyleri ve kimyasalları kullanmamalısın.)
 • You should not leave your rubbish behind. (Sen arkanda çöp bırakmamalısın.) 
 • You should not use plastic bags. (Sen plastik torba kullanmamalısın.) 
 • We should not drop our litters in the street. (Biz sokağa çöplerimizi atmamalıyız.)
 • We should not make more garbage. (Biz daha fazla çöp yapmamalıyız.)
 • People should not give harm to wild animals. (İnsanlar vahşi hayvanlara zarar vermemeliler.)
 • People should not pollute the seas. (İnsanlar denizleri kirletmemeliler.)
 • People should not damage the environment. (İnsanlar çevreye zarar vermemeliler.)
 • Cars and buses should not pollute the air. (Otomobiller ve otobüsler havayı kirletmemeliler.)

Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:

 • cut down : (ağaç) kesmek
 • damage : zarar vermek
 • garbage : çöp, atık
 • electrical device : elektrikli alet
 • harm : zarar vermek
 • harmful : zararlı
 • plug : fiş
 • unplug : (fişi) prizden çekmek
 • remote control : uzaktan kumanda
 • pollution : kirlilik
 • recycle : geridönüşüme sokmak
 • rubbish : çöp, moloz
 • turn on : (cihaz) açmak
 • water a tree : ağaç sulamak
 • protect : korumak
 • save energy : enerji tasarrufu yapmak
 • save water : su tasarrufu yapmak
 • produce exhaust gases :egzoz gazları üretmek
 • make a fire : ateş yakmak
 • step on the grass : çimlere basmak
 • plastic container : plastik kap
 • fruit juice : meyva suyu
 • look terrible : berbat görünmek
 • clean up : temizlemek
 • reduce : azaltmak
 • attractive : çekici
 • be in danger : tehlike içinde olmak
 • aerosol spray : püskürteç
 • save : biriktirmek
 • waste : boşuna harcamak
 • planet : gezegen
 • recyclable : geri dönüştürülebilir
 • pick up : toplamak, almak
 • public transportation : toplu taşımacılık
 • throw away :çöp atmak
 • mime the action : eylemi taklit etmek
 • walk away : uzaklaşmak
 • recycling bin : atık kumbarası
 • waste bin : çöp sepeti
 • turn off the taps : muslukları kapatmak
 • take photos : resim çekmek
 • environment : çevre, ortam
 • tick : doğru işareti koymak
 • pollute the air : havayı kirletmek
 • feed the animals : hayvanları beslemek
 • street animals : sokak hayvanları
 • buy : satın almak
 • catch fire : yanmak, tutuşmak
 • fly away : uçup gitmek
 • vary : değiştirmek; farklı olmak
 • create : yaratmak, oluşturmak
 • talk about : hakkında konuşmak
 • use chemicals : kimyasalları kullanmak
 • take care of : ilgilenmek, dikkat etmek
 • reuse : yeniden kullanmak

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski